PSIHOLOŠKA PROCJENA

Psihološka procjena djece i mladih

 • Detaljna psihološka procjena individualnih sposobnosti i potreba u učenju,
 • Procjena kognitivnih/intelektualnih sposobnosti,
 • Procjena emocionalnih teškoća i problema u ponašanju,
 • Procjena specifičnih teškoća u učenju,
 • Profesionalna orijentacija.

Psihološka procjena odraslih

 • Procjena kognitivnih/intelektualnih sposobnosti,
 • Procjena emocionalnog statusa,
 • Procjena ličnosti,
 • Psihološko profilisanje,
 • Neuropsihološka procjena.

Psihološka procjena sportista

 • Procjena kognitivnih sposobnosti,
 • Procjena vještina suočavanja,
 • Procjena strategija izvedbe,
 • Procjena emocionalne inteligencije,
 • Procjena ponašanja s ciljem razvoja samosvjesnosti,
 • Procjena frekvencije upotrebe mentalnih vještina,
 • Procjena motivacije i efektivne komunikacije,
 • Procjena otpornosti,
 • Procjena anksioznosti i stresa u sportu, 
 • Procjena agresivnosti u sportu.

Procjena menadžerskih vještina i potencijala

 • Procjena vještina rukovođenja,
  • Procjena sposobnosti planiranja i efektivne komunikacije,
  • Procjena sposobnosti donošenja odluka,
  • Sposobnost struktuiranje i vođenja timova.
 • Procjena emocionalne inteligencije,
 • Procjena socijalnih kompetencija,
 • Procjena radnog ponašanja,
 • Procjena ličnosti,
 • Procjena strukovne usmjerenosti.

Intervju za posao, profesionalna selekcija i sistematizacija

 • Procjena kognitivnih sposobnosti,
 • Procjena znanja o poslu,
 • Procjena ličnosti,
 • Analiza biografskih podataka, kategorisanje i sistematiacija.
 • Analiza reakcija na situacione podražaje.

Psihološka procjena parova

 • Procjena partnerske kompatibilnosti,
 • Procjena zadovoljstva u partnerskom odnosu,
 • Procjena specifičnih stresora u vezi,
 • Procjena ličnih, partnerskih i porodičnih ciljeva.