Skip to content Skip to footer

Diplomirani profesor pedagogije

Mirha Devedžija

Certifikati i seminari

 • Certifikat “Certified training for registered behavior technician”
 • Certifikat “Applied behavior analysis”
 • Certifikat “ABA AND LANGUAGE”
 • Certifikat “ABA IN CLASSROOM”
 • Certifikat o pohađanju seminara “Posmatranje i multidisciplinarna praktična obuka tretman djece u autističnom spektru”
 • Certifikat “Dijagnostički pristupi i rana intervencija”
 • Certifikat “Rani znaci autizma-prevencija i intervencija”
 • Uvjerenje o savladanom stručnom “Praktični principi djeci sa program stručnog usavršavanja disleksijom,disgrafijom i diskalkulijom”
 • Uvjerenje o savladanom programu “Rani razvoj djece sa smetnjama u strucnog usavršavanja razvoju-praktični pristupi,podsticanje i praćenje”
 • Uvjerenje o savladanom program stručnog “praktični principi djeci sa autizmom i usavršavanja A2H2-om”
 • Seminar “internacional Seminar on Pediatric Psychiatry”
 • Seminar ” Briga o djeci sa onesposobljenjem učenja u kućnim uvjetima”
 • Seminar “Nancy Centar-Konflikt,mrnadžment i mirno rješavanje konflikta”
 • Seminar Project Hope sa temama:”Autizam,Rana rehabilitacija,društvo i onesposobljenje”
 • Seminar “Rana dijagnostika,tretman i rehabilitacija riziko djece”
 • Stručno usavršavanje Ministarstvo obrazovanja i nauke prosvjetno-pedagoški zavod-stručno usavršavanje nastavnika/pedagoga,prof.pedagogije i psihologije,prof.pedagoga i diplomiranih psihologa