Psihološki konsalting

Psihološko savjetovanje, psihološki konsalting ili psihoterapija su sinonimi za figurativno sređivanje “mentalnog ormana” u kojem se nalazi riznica naših potrebnih i nepotrebnih sijećanja, iluzija, razmišljanja, nadanja, očekivanja, predikcija, predrasuda i niz kognitivnih distorzija koji su doprinijeli da se u jednom momentu naš “mentalni orman” raspadne. Tada je potrebno uložiti energiju, odvojiti potrebno od nepotrebnog – nepotrebno baciti a potrebno staviti u funkciju stvaranja novih i drugačijih perceptivnih algoritama razmišljanja i ponašanja.

Individualni psihološki tretman

Rad sa klijentima podrazumijeva primjenu višemodalnog načina u otkrivanju adaptacijskih mehanizama koji se mogu nalaziti na čitavoj dimenziji mentalnog zdravlja – od potpuno zdrave do potpuno disfunkcio nalne osobe, najčešće struktuiranih u detinjstvu i tokom perioda odrastanja. Inicijalni intervju podrazumijeva upoznavanje sa simptomatologijom i mentalnim statusom klijenta, zatim generalno izdvajanje ciljeva tretmana kao i prijedlog intervencije. Nakon toga se, u dogovoru sa klijentom, formira dinamika rada. Maloljetne osobe dolaze u pratnji roditelja, a punoljetne su u obavezi da potpišu, zajedno sa terapeutom, formalni, psihološki ugovor, koji se odnosi na obaveze terapeuta i klijenta.

Grupni psihološki tretman

Grupna terapija podrazumijeva rad sa optimalno pet polaznika. Početak rada podrazumijeva inicijalni intervju i upoznavanje sa radom u grupi. Svaka seansa ima svoj dijaloški i edukativni dio sa debatom. Kraj svake seanse su zaključci i individualni prijedlozi za dalje dijelovanje polaznika do slijedeće seanse. Grupe se formiraju na osnovu zadatih tema koje se predlože unaprijed ili na prijedlog već zainteresovane organizovane grupe.

Inicijalne teme za polaznike su: problemi sa sopstvenom ili ljubomorom partnera, problemi u braku ili vezi, žene alkoholičari i kako se nositi sa tim, žene alkoholičara i problem suočavanja, muškarci alkoholičari, djeca alkoholičara, roditelji ovisnika, problemi u adolescenciji, strahovi, ljudi koji žive sa oboljelim od depresije, problemi roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, stres na poslu, mobing, porodično nasilje, agresija, pasivno agresivne osobe, život sa sociopatama, život nakon smrti bliske osobe, PTSP, depresija, anksioznosti, problem završetka fakulteta, problemi sa učenjem i koncentracijom, usamljenost, traume, analiza snova, život posle raskida, ovisnost o osobi, posesivnost u vezi i dr.

Grupna terapija je prevashodno dobar izbor za ljude kojima je osim načina suočavanja sa problemom, potrebna i socijalna podrška kao i prihvatanje problema kojeg imaju, te rad na samopouzdanju i samopoštovanju. Jedna seansa traje dva sata i organizuje se jednom nedeljno u dogovoru sa klijentima.

Psihološka priprema sportista

Program rada psihologa obuhvata slijedeće segmente:

Psihodijagnostika obuhvata testiranje slijedećih psiholoških parametara:

 • Protokol sa izdvojenim ciljevima i planovima postignuća
 • Test za ispitivanje koncentracije
 • Test za ispitivanje vizuelene pažnje
 • Upitnik za procjenu osjećanja
 • Skala zadovoljstva
 • Stil ponašanja trenera
 • Skala za ispitivanje anksioznosti (SCAT)
 • Skala za ispitivanje agresivnosti (AG/30)
 • Skala moralnosti
 • Skala samopoštovanja
 • Test emocionalne inteligencije
 • Test za ispitivanje motiva sportskog postignuća (MSP)
 • Compin – kompleks superiornosti
 • SCOMP – kompleks inferiornosti

Edukativni rad se bazira na teorijskoj osnovi psihologije sporta i obuhvata slijedeća poglavlja:

 • Zašto je potrebna psihološka priprema u sportu?
 • Osobine ličnosti i sportska usješnost
 • Psihološka stanja sportista
 • Tehnike psihoregulacije i samoregulacije
 • Savladavanje prepreka u sportu
 • Rješavanje problema u odnosu sa trenerom

Terapijski rad se primjenjuje u zavisnosti od dijagnostikovanih problema. Bazira se na kognitivno-sistemskoj i bihejvioralon terapiji, odnosno transakcionoj analizi.
Psihološka priprema obuhvata pripremu za opšti trenažni proces i za konkretno takmičenje, odnosno utakmicu. Za utakmicu se priprema u zavisnosti od protivnika, psihološkog statusa igrača i situacionih okolnosti.

Psihološka procjena djece i odraslih

Psihološka procjena je temeljita i opsežna individualna procjena koja uključuje prikupljanje podataka (o razvoju, porodici, funkcionisanju u školi, o socijalnom i emocionalnom razvoju, o ličnosti i temperamentu, zdravlju i dr.), te primjenu i interpretaciju standardiziovanih mjernih instrumenata/testova.