INDIVIDUALNA TERAPIJA I SAVJETOVANJE

Djeca i mladi

 • Konsultacije, savjeti i rješavanje problema za djecu  i mlade sa različitim razvojnim pitanjima,
 • Neurorazvojni poremećaji
 • Poremećaj prilagodbe
 • Separaciono-anksiozni poremećaj
 • Podrška i razumjevanje emocionalnih pitanja kod djece i mladih,
 • Upravljanje anksioznošću kod djece i mladih,
 • Psihoedukacija roditelja,
 • Savjetovanje i terapijska podrška za djecu, mlade i porodice,
 • Trening socijalnih vještina za djecu i mlade,
 • Trening pažnje,
 • Individualni bihevioralni intervencijski programi za djecu i adolescente,
 • Program poboljšanja efikasnosti učenja.

Odrasli

Bipolarni i srodni poremećaji

Anksioznost

 • Osjećaji preplavljenost, nemogućnost nošenja sa problemima, pretjerana briga i teškoće u kontrolisanju brige, panični napadi, osjećanje da smo „izvan kontrole“, poteškoće sa spavanjem).
 • Specifični strahovi (povezani sa anksioznošću, strah od smrti, socijalna anksioznost).
 • Opsesivne i/ili kompulsivne misli i/ili ponašanja.
 • Individualni bihevioralni intervencijski programi za odrasle.
 • Generalizirani anksiozni poremećaj
 • Pormećaj socijalne anksioznosti
 • Specifične fobije
 • Panični poremećaj
 • Poremećaj povezan sa stresom
 • Akutni stresni poremećaj
 • Postraumatski stresni poremećaj
 • Disocijativni poremećaji
 • Poremećaji somatskih simptoma
 • Poremećaji hranjenja
 • Anoreksija
 • Bulimija
 • Poremećaji spavanja

Depresija

 • Osjećanja preplavljujuće tuge, beznađa, krivnje, praznine, bezvrijednosti i/ili povećane iritabilnosti.
 • Osjećaj nemogućnosti nošenja sa problemima
 • Misli o smrti, samoubistvu i samopovrijeđivanju,
 • Fizički simptomi koji nemaju medicinski uzrok (manjak energije, povećan umor, problemi sa spavanjem, povećani tjelesni bolovi i glavobolje, promjene u težini),
 • Teškoće u koncentraciji, donošenju odluka i pamćenju,
 • Povezana sa specifičnim iskustvom žalovanja, tuge i/ili traume

Poremećaji vezani uz psihoaktivne tvari i ovisnosti

 • Alkohol
 • Kanabis
 • Stimulansi
 • Duhan

Ovisnost o kockanju

Ovisnost o internetskim igricama

Neurokognitivni poremećaji

Opsesivno-kompulsivni poremećaji

Poremećaji ličnosti

Problemi u vezi

 • Obrasci ulaženja u nezdrave i/ili destruktivne odnose.
 • Teškoće povezane sa emocionalnom bliskošću, intimnošću, ranjivošću, i posvećenošću.
 • Izazovi povezani sa postavljanjem zdravih granica i izražavanja ličnih potreba u vezi.
 • Povezani sa nepovjerenjem i strahom od odbijanja.
 • Povezani sa pretjeranom zavisnošću u vezi i strahom od samoće.
 • Pripremom i/ili preradom gubitka važnog odnosa/veze.

Lični razvoj

 • Istraživanje izazova povezanih sa niskim samopouzdanjem i vlastitim nesigurnostima.
 • Priprema i prihvatanje promjena i prilagodbe povezanih sa novim životnim iskustvima.
 • Jačanje vještina istraživanja sebe, razmišljanje o sebi, asertivnosti i mentalizacije.