Biografija

Obrazovanje

2001

Doktorat, Filozofski fakultet Sarajevo - Psihologija ličnosti - "Dimenzije ličnosti i stil ponašanja aktivnih učesnika u sportu"

1999

Magisterijum, Filozofski fakultet Novi Sad - Psihologija ličnosti - "Predikcija uspešnosti sportista na osnovu ključnih dimenzija ličnosti - agresivnost, inferiornost, superiornost, moralnost i anksioznost".

1995

Filozofski fakultet Novi Sad, Odsjek Psihologija

1991

Gimnzija "Koča Kolarov", Zrenjanin

Akademsko zvanje

 1. 2013

  Odlukom broj 0101-38- 2240/13 Senata Univerziteta u Sarajevu od 17072013 godine izabrana u zvanje redovnog profesora za oblast "Psihologija" Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 2. 2009

  Odlukom Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru izabrana u zvanje vanrednog profesora za predmete Psihologija sporta i za predmete iz uže oblasti Socijalna psihologija (Socijalna psihologija, Socijalna percepcija i stavovi, Psihologija grupa i međugrupnih odnosa, Primjenjena socijalna psihologija, Psihologija socijalne pravde)

  Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Pedagoškog fakulteta u Sarajevu izabrana u zvanje vanrednog profesora za predmete Uvod u psihologiju, Razvojna psihologija, Psihologija odgoja i obrazovanja i Pedagoška psihologija

 3. 2007

  Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu izabrana u zvanje vanrednog profesora za predmete Socijalna psihologija i Metodologija psiholoških istraživanja

 4. 2002

  Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu izabrana u zvanje docenta.

Radno iskustvo

 1. 2013 -

  Profesor na Akademiji scenskih umjetnosti, Univerzitet u Sarajevu

 2. 2011

  Voditelj studijskog smera Poslovna psihologija na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku

 3. 2009 -

  Profesor na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na predmetima Psihologija odgoja i obrazovanja, Komunikacijske veštine, Pedagoška psihologija, Mentalno zdravlje, Razvojna psihologija i Opšta psihologija

  Profesor na master studiju za nastavni predmet Organizaciono ponašanje i Psihologija menadžmenta na Fakultetu za menadžment poslovnu ekonomiju u Travniku

  2009 - 2011

  Profesor na master studiju za nastavni premet Psihologija edukacijskog procesa, Kineziološki fakultet Travnik

 4. 2008 - 2015

  Profesor na predmetima Socijalna gerontologija i Opšta psihologija sa razvojnom, na I ciklusu studija i Psihologija na II ciklusu studija na Fakultetu političkih nauka Sarajevo

  2008 - 2012

  Predavač na poslediplomskom studiju Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru na modulu Komunikologija

 5. 2007 -

  Profesor za nastavni predmet Psihologija menadžmenta, na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju u Travniku

  2007 - 2013

  Profesor za nastavne predmete Psihologija ličnosti, Socijalna psihologija, Multivarijatna analiza i Kognitivna psihologija na Filozofskom fakultetu na Palama

  2007 - 2011

  Profesor za nastavni predmet Psihologija sporta na Kineziološkom fakultetu u Travniku

  2007 - 2009

  Član Radne grupe za izradu Izveštaja BiH o primjeni Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije (CERD) Ministarstva za ljudska prava i izbeglice BIH

  RAP – Regionalna savijetodavna komisija – Mostar, Banja Luka, Sarajevo u organizaciji RAK-a BIH

  Član Radne grupe za sadržaj DTT foruma pri RAK-u za uvođenje digitalne televizije u BIH

  Angažovana u svojstvu Stručnog savijetnika za psihološku analizu i primjenu programskih standarda u RAK-u za socijalnopsihološka istraživanja u oblasti komunikologije i medija

  2007 - 2008

  Predavač na Poslediplomskom studiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu

 6. 2006 - 2007

  Profesor za nastavni predmet Poslovno i službeno komuniciranje na Fakultetu za javnu upravu, Sarajevo

 7. 2005 - 2010

  Predavač na Poslediplomskom studiju - modul Kineziologija na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo

  2005 - 2009

  Profesor za nastavne predmete Psihologija odgoja i obrazovanja, Psihologija sporta, Socijalna psihologija, Psihologija učenja, Metodologija psiholoških istraživanja, Povijest psihologije na Univerzitetu "Džemal Bijedić", na Nastavničkom fakultetu u Mostaru

  2005 - 2008

  Predavač na Poslediplomskom studiju "Razvoj pedagoške djelatnosti u procesu reformiranja škole" na modulima Socijalna psihologija i Metodologija psiholoških istraživanja Filozofski fakultet Srajevo - Odsjek za pedagogiju

  2005 - 2007

  Predavač na DPO Odsjek Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu

  Član Komisije za sprovođenje Bolonjske konvencije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu

  2005 - 2006

  Docent za nastavni predmet Komunikacijske vještine na Pedagoškoj akademiji Sarajevo

 8. 2004 - 2007

  Profesor za nastavni predmet Pedagoška psihologija na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu


  Profesor za predmet Opća psihologija i Socijalna psihologija na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu

  2004 - 2005

  Docent za nastavni predmet Socijalna psihologija na Fakultetu političkih nauka, Sarajevo

 9. 2003 - 2015

  Profesor za nastavni predmet Psihologija sporta, Stres menadžment, Psihologija komuniciranja i Psihologija menadžmenta na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo

 10. 2002 - 2009

  Profesor na predmetima Socijalna gerontologija i Opšta psihologija sa razvojnom, na I ciklusu studija i Psihologija na II ciklusu studija na Fakultetu političkih nauka Sarajevo

  2002 - 2007

  Profesor za nastavni predmet Metodologija psiholoških istraživanja Socijalna psihologija i poverena nastava za predmete Motivacija i emocije, Psihologija sporta i Psihologija komuniciranja na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu

 11. 1999 - 2005

  Profesor na predmetima Socijalna gerontologija i Opšta psihologija sa razvojnom, na I ciklusu studija i Psihologija na II ciklusu studija na Fakultetu političkih nauka Sarajevo

Vannastavni angažman

2018

Neurofeedback-EEG-Biofeedback terapeut

2015

Osnivač psihološkog savijetovališta "PsychoPractice", Sarajevo

2012 - 2013

Potpredsednik Skupštine KK "BOSNA"

2011

- Sertificirani predavač Agencije za državnu službu BIH

2010 - 2013

- Sportski psiholog u KK "BOSNA ASA BH TELEKOM"
Predsjednik Upravnog odbora JU TZ "KAMPUS" Rakovica Sarajevo

2007 - 2008

Stručni saradnik Košarkaške Udruge trenera Hrvatske

2006 -

Osnivač porodičnog i bračnog psihološkog savijetovališta "TEENSA 2001" u Sarajevu,

2005 -

Predavač na seminarima Centra za edukaciju sudija i tužilaca

2005 - 2008

Predavač na seminarima Agencije Qualitas i Fakulteta za javnu upravu Sarajevo

2001 - 2008

Sportski psiholog TK "TEENSA 2001" Sarajevo

1999 - 2007

Sportski psiholog u NK "ŽELJEZNIČAR", KK "BOSNA", TK "TENIS PRO", TK "TENNSA 2001" i u FK "BUBAMARA".

1995 - 1999

- Asistent na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu na predmetima Opšta psihologija i Psihologija sporta,
- Psiholog u TK "Trijumf" iz Novog Sada i TK "Novi Sad"
- Psiholog odbojkaške reprezentacije Jugoslavije u pripremama za Svetsko prvenstvo u Japanu 1998 (osvojili srebrnu medalju).
- Psiholog stonoteniske reprezentacije Jugoslavije, sezona 1998/1999
- Psiholog u RK "Jugović" Kać, KK "Vojvodina" iz Novog Sada i sa HK "Vojvodina" iz Novog Sada.

Kongresi i konferencije

25.10.2019.

IX Kongres psihoterapeuta Srbije

29.10.2018.

Multifaktorski pristup izučavanju hroničnog stresa, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Beograd

16.05.2015.

Internationale Sport Psychology Simposium, Hrvatsko psihološko društvo, Zagreb

15.05.2015.

Sport Psychology Workshop: Intervention Techniquea for 21st Century Sport and Exercise Psychologists, Kineziološki fakultet Zagreb

15.05.2013.

Međunarodna konferencija "Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u savremenim uslovima", Fakultet za kriminalistiku i sigurnosne studije, Sarajevo

12.04.2013.

SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE, "Nova uloga magistara farmacije u sistemu zdravstvene zaštite", Komora magistara farmacije Federacije BIH, Sarajevo

2012.

4rd Days of BHAAAS in B&H / Dani BHAAAS u BiH – Sarajevo 2012. IV međunarodni simpozijum iz intenzivne medicine- Savremeni pristup problemima u intenzivnoj medicini Jasna Bajraktarević (Sarajevo, BiH): Team Communication: Road to professional satisfaction

28.08.2012.

"Psihologija komuniciranja u svijetlu jačanja povjerenja javnosti u policiju", Konferencija "Policija i medij", Sarajevo

13-14.11.2011

III DANI BOSANSKOHERCEGOVAČKOAMERIČKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI, BHAAA 3rd International Critical Care Seminar, Zenica 2011 October 13 and 14, 2011, Zenica, Bosna i Hercegovina Jasna Bajraktarević, Sarajevo-How to find a way to happiness and satisfaction

27.09.2010.

Bajraktarević J.: "Operacionalizacija mobinga kao hipotetskog konstrukta i konstrukcija upitnika za potrebe istraživanja", 3.Međunarodna naučno-stručna konferencija na temu: "Uloga korporativnog menadžmenta u održivom razvoju i u razvoju savremenog turizma", Univerzitet u Travniku, Fakultet za menadžment I poslovnu ekonomiju, Neum

28.10.2010.

"Psihološka zaštira svedoka ratnih zločina", Federalno tužilaštvo BIH, Neum

16.09.2010.

"Konferencija o sprečavanju nasilja na sportskim takmičenjima", Sarajevo

02.-05.04.2009.

Prvi evropski Kongres o Down sindromu u BIH, Sarajevo

22.12. 2009.

"Alkohol kao uzročnik saobraćajnih nezgoda" FMUP, Sarajevo

19.11.2009.

"Zaštita djece od neprimjerenih televizijskih sadržaja" Rak, Sarajevo

12.11.2009.

"Dani sigurnosti i zaštite" Međunarodni poslovni susreti, Skenderija, Sarajevo

26.11.2008.

Međunarodna konferencija na temu "Programski sadržaj u digitalnom emitovanju", Sarajevo

22.05.2008.

DTT forum, Međunarodna konferencija "Strategija prelaska na digitalno emitovanje u BIH", Sarajevo

14.-18.05.2008.

27.Konferencija EPRE, Riga, Latvija

26.09.2007.

Konferencija za medije, prezentacija DTT Foruma Bosne i Hercegovine, Sarajevo

20.09.2007.

DTT Forum, Konferencija "Digitalno emitovanje u Bosni i Hercegovini" Sarajevo

20.06.2006.

Konferencija "Medijske slobode i pravo na privatnost" RAK, Media centar, Sarajevo

Prikaži više

Seminari i radionice

09.11.2019.

Psihologija u svakodnevnom životu, MyLan, Jahorina

12.06.2019.

Psihopatologija svakodnevnice Dom mladih, Skenderija, Sarajevo

02.06.2018.

Budi bolja verzija sebe, Phoenix Pharma, Jahorina

24.04.2018.

Izazovi odrastanja, Gimnazija SSST, Sarajevo

20.04.2018.

Stres menadžment, ArcelorMittal Zenica, Zenica

24.02.2018.

Hotel Hills, InVent Medis

23.02.2018.

Psihopatologija svakodnevnice, UNIQA Osiguranje, Jahorina

20.02.2018.

Socijalna interakcija u poslovnom okruženju, ComTrade, Sarajevo

24.08.2017.

Emocije, Udruženje učitelja Kantona Sarajevo, Neum

01.03.2017.

Poslovna komunikacija, MEDIS, Dubrovnik

23.01.2017.

Psihologija u obrazovanju, Udruženje učitelja Kantona Sarajevo, Dubrovnik

01.10.2016

Poslovna komunikacija, Masterclass, MEDIS, Budimpešta

09.04.2016.

Komunikacija. MEDIS, Jahorina

13.10.2015.

Poslovni konsalting, "Konzum", Jahorina

10.10.2015.

"Poslovna komunikacija" Institut internih revizora, Škola internih revizora, Sarajevo

17.-20.06.2015.

Poslovni konsalting Grawe group, seminari i radionice

23.05.2015.

Poslovna komunikacija" Institut internih revizora, Sarajevo

20.05.2015.

Stres, sagorevanje na poslu, mobing, Centar za edukaciju sudija i tužilaca, Sarajevo

12.01.2015.

Psihologija edukacijskog procesa, Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Kantona Sarajevo, Makarska

27.03.2015.

Poslovna komunikacija, REVSAR, Dubrovnik

18.10.2014.

Poslovna komunikacija" Institut internih revizora, Sarajevo

09.11.2013.

"Poslovna komunikacija" Institut internih revizora, Sarajevo

24. i 31.10.2013.

Komunikacija u kriznim situacijama, Granična policija, Sarajevo

24.05.2012.

"Psihologija uspeha u sveti preduzetništva"CEO KONFERENCIJA, Ekonomski fakultet Sarajevo

23.04.2013.

"Poslovna komunikacija" Institut internih revizora, Cavtat

25.02.2013.

TEDx, Sarajevo

08.11.2012.

"Poslovna komunikacija" Institut internih revizora, Sarajevo

27.09.2012.

"Komunikacija u zdravstvu" Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS-a Sarajevo, www.eZdravlje.info

10.07.2012.

ROCSHE AKADEMIJA, Komunikacija u zdravstvu, Sarajevo

13.06.2012.

"Psihološki aspekt komunikacije" AKAZ, Klinički centar Zenica

07.03.2012.

"Psihološki aspekt komunikacije" AKAZ, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Maj, 2011

ADS – Agencija za državnu službu – Edukacija uposlenika u javnoj upravi

16.10.2010.

"Psihološka priprema igrača i trenera u košarci" III Međunarodni seminar "Uloga sporta u očuvanju zdravlja" Vlašić

27.-29.2010.

Psihološki aspekti pomoći svjedocima I svjedocima-žrtvama

29.-31.01.2009.

"Komunikacija sa strankama u državnoj upravi", seminar u organizaciji Fakulteta za javnu upravu Sarajevo, Dubrovnik

04.02.2009.

Analiza policijske odgovornosti, Forum glasnogovornika agencija za provođenje zakona: "Struktuiranje i profilizacija PR aktivnosti u policiji", AquaReumal Fojnica

16-18.10.2009.

II Međunarodni seminar "Uloga sporta u očuvanju zdravlja", Vlašić

21.10.2009.

Drugo stručno savijetovanje tužilaca Federacije Bosne I Hercegovine, Neum

11.11.2009.

Seminar KK KOŠ, "Psihološki aspekt treninga", izlagač i moderator, Sarajevo

13-15.03.2008.

"Komunikacija organa uprave i stranaka u upravnom postupku", FJU, Dubrovnik

24.03.2008.

Privredna komora, "Komunikacija organa uprave i stranaka u upravnom postupku", FJU, Sarajevo

25.-28.2008.

- "Uspeh u sportu", Međunarodni seminar Udruge košarkaških trenera Hrvatske, Poreč
- "Vodič za košarkaške trenere", Međunarodni seminar Udruge košarkaških trenera Hrvatske, Poreč

22.-24.08.2008.

Seminar za košarkaške trenere, Košarkaški savez BIH, Sarajevo

19.-20.12.2008.

Seminar "Osnove teorije treninga", Psihološka priprema

19.-21.11.2008.

"Mobing, stres i komunikacija", Fakultet za javnu upravu – FJU, Neum

21-23.06.2007.

"Poslovno komuniciranje u javnom sektoru" Neum, FJU, Sarajevo

27.-30.06. 2007.

"Motivacija u sportu", Međunarodni seminar Udruge košarkaških trenera Hrvatske, Poreč

25.-28.06.2007.

"Psihološka priprema igrača", Međunarodni seminar Udruge košarkaških trenera Hrvatske, Poreč

27.04.2007.

Seminar za sudije i tužioce na temu "Djeca kao svjedoci i njihovi iskazi" organizacija Vijeća Evrope i CIDA, Sarajevo

21.02.2006.

"Stres Menadzment", Zenica, Agencija Qualitas

28.03.2006.

"Komunikacija u sudskoj praksi", Centar za edukaciju sudija i tužioca, Sarajevo

29.03.2006.

"Stres i načini suočavanja sa njim ", Centar za edukaciju sudija i tužioca, Sarajevo

27.04.2006.

"Tehnike rješavanje stresnih situacija", seminar u organizaciji Fakulteta za javnu upravu Sarajevo , Sarajevo

14-16.09.2006.

"Efikasan administrativni uposlenik u javnoj upravi", seminar u organizaciji Fakulteta za javnu upravu Sarajevo, Sarajevo

26-28.09.2005.

"Poslovno ponašanje u administraciji", Neum ", Agencija Qualitas

20.02.2018.​

Hotel Radon Plaza, Com Trade

23.02.2018.​​

Hotel Vucko, Jahorina, Uniqa

Prikaži više

Bibliografija

Ovčina A., Bajraktarević J., Omanić A., Palalić H., Etički orjentirano upravljanje u organizacijama. Simpozijum 18. Lošinjski dani Bietike, maj 2019., Zbornik radova ISSN 1847-8662

Ovčina A., Izetbegović S., Bajraktarević J., Organizacijske promjene u zdravstvu – etičke dileme. 16. Simpozijum bioetike. Zbornik radova ISSN 1847-8662, Mali Lošinj, maj 2017

Bajraktarević, J. (2015): Novi pogled na sport ili adrenalinska razlika: FIFA 15 ili sportski teren – izazov za psihologe, 2. Internationale Sport Psychology Simposium, Hrvatsko psihološko društvo, Zagreb, ISBN 978-953-317-038-1

Duvnjak, B., Bajraktarević, J. (2013): Connections using social networks and social intelligence of students - Original scientific paper, časopis Human Volume 3, Issue 2.,od 20-24str.

Hadžikadunić, A., Šuvalija, M., Bajraktarević, J. (2013): Značaj primjene motoričkih i psiholoških testova u selekciji ljudskih potencijala i resursa za potrebe policije, Međunarodna konferencija "Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u savremenim uslovima", Fakultet za kriminalistiku i sigurnosne studije, Sarajevo

Đedović, D.,Bajraktarević, F., Bajraktarević, J., Vuk, N., (2011): Faktorska analiza skale perfekcionizma kod sportskih menadžera u sportskim organizacijama sa područja hercegovačko-neretvanskog kantona" Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Treavniku Vol.3 broj 2, str.69-77 ISSN 1840-3999 Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernikus, EBSCO

Bajraktarević, J.,(2011):"Operacionalizacija mobinga kao hipotetskog konstrukta i konstrukcija upitnika za potrebe istraživanja", Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Treavniku Vol.3 broj 1, str.7-19 ISSN 1840-3999, Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernikus, EBSCO

Bajraktarević, J., Bajraktarevic, F.(2010): "Psihološki aspekt marketinga u reklamnim porukama i sublimirajuće delovanje na ličnost potrošača", Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Treavniku Vol.2broj 2, str.35-45 ISSN 1840-3999, Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernikus, EBSCO

Bajraktarević, J., Bajraktarevic, F.(2010): "Organizaciono ponašanje", Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Travniku Vol.2broj 2, str.93-101 ISSN 1840-3999, Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernikus, EBSCO

Bajraktarević, F., Bajraktarevic, J.(2010): "Upravljanje znanjem", Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Travniku Vol.2broj 2, str.131-141, ISSN 1840-3999, Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernikus, EBSCO

Bajraktarević, J.: (2010) "Psihološka priprema igrača i trenera u košarci "III Međunarodni seminar "Uloga sporta u očuvanju zdravlja" Vlašić, Zbornik radova

Bajraktarević, J.:(2009): Hiperaktivnost i poremećaj u ponašanju osoba sa Dowun sindromom, Prvi evropski Kongres o Down sindromu 2.-5.04.2009. u BIH, Knjiga rezimea, Sarajevo

Bajraktarević, J.,(2009): Latentne komunikološke implikacije u funkciji struktuiranja platforme za razvoj kvalitetnog komunikološkog modela u sportu", II Međunarodni seminar "Uloga sporta u očuvanju zdravlja", Zbornik pristiglih radova i sažetaka, SSSBK/KSB i Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, str.94-105.

Bajraktarević, J.(2009): "Uticaj televizije na djecu i maloljetnike iz ugla psihologije", "Zaštita djece od neprimjerenih televizijskih sadržaja" RAK, Sarajevo, www.rak.ba

Bajraktarević, J. (2008): Vodič za košarkaške trenere, Udruga košarkaških trenera, Međunarodni simpozij, Poreč

Bajraktarević, J. (2008): Uspeh u košarsci, Udruga košarkaških trenera, Međunarodni simpozij, Poreč

Bajraktarević,J.:"Psihologija sporta – vodič za trenere i sportiste" Sportekspert, Vol.I, No.2,2008., ISSN:1840-3638

Bajraktarević, F., Bajraktarević, J.(2008): "Uticaj psiholoških faktora na efikasnost menadžera u sportskim organizacijama", Sportekspert, Vol.I, No.2,2008., ISSN:1840-3638

Bajraktarević, J. (2007): Psihološka priprema košarkaša, Udruga košarkaških trenera, Međunarodni simpozij, Poreč

Bajraktarević, F., Bajraktarević, J. "Motiv sportskog postignuća kao faktor selekcije menadžera u sportu" Sportski Logos, BR.8/9 2007.ISSN 1512-875X

Bajraktarević, F., Bajraktarević, J.: "Procjena sportske uspešnost u funkciji menadžmenta u sportu" Sportski Logos, BR.8/9 2007. ISSN 1512-875X

Bajraktarević, F. Bajraktarević, J.: "Anksioznost i ekstraverzija kao odrednice uspešnog bavljenja sportom organizacijom sporta u BIH" Sportski Logos, BR.8/9 2007. ISSN 1512-875X

Bajraktarević, J. (2006): "Psihološki aspekti prevencije ozleda u sportu", Zbornik radova 4. godišnje međunarodne konferencije "Prevencija ozleda u sportu", Kondicijska priprema sportaša 2006, Zagreb, 24.-25.02.2006. (str.67-75), Kineziološki fakultet, Zagreb

Bajraktarević, J. (2005): "Psihološki aspekti oporavka tokom i nakon treninga", Zbornik radova 3. godišnje međunarodne konferencije "Oporavak u sportu", Kondicijska priprema sportaša 2005, Zagreb, 25.-26.02.2005. (str.133.-139), Kineziološki fakultet, Zagreb

Bajraktarević, J. (2005): Nove tendencije u psihologiji sporta, Zbornik radova I međunarodnog simpozijuma "Nove tehnologije u sportu" april 2005., Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo

Bajraktarević, J. (2005):"De Melov orao", Kondicijski trening, volumen 3 broj 2, ISSN 1334-2991, 78-79

Bajraktarević, J. (2004):"NE MOGU" - psihološke implikacije i konotativno značenje za trenažni proces", Kondicijski trening 2 (2) ISSN 1334-2991, 65-68

Bajraktarević, J. (2003): Anksioznost kao karakteristika predstartnog stanja, Savremeni sport, br.1-2, str.20, UDK 796, ISSN 1512-8342, Banja Luka

Bajraktarević, J. (2003): Ispitni materijal, Metodologija psiholoških istraživanja, skripta, Filozofski fakultet, Sarajevo

Bajraktarević, J. (2000): Psihološka priprema nogometaša, BILTEN, Glasilo nogometnog saveza BIH, Godina V, Vanredni broj

Ignjatović, I., Karanjac, J. (1998): Neka pitanja i neka nagađanja u opštoj teoriji anksioznosti, Knjiga rezimea 46. Sabora Psihologa Srbije 1998., saopštenje na naučno - stručnom skupu u Aranđelovcu, Društvo psihologa Srbije, Beograd 79 str.

Mitrović, D., Karanjac, J. (1998): Relacije čestica skale CORAM i skraćene S-R skale "LED", Knjiga rezimea 46. Sabora Psihologa Srbije 1998., saopštenje na naučno - stručnom skupu u Aranđelovcu, Društvo psihologa Srbije, Beograd 88 str.

Trogrlić, A., Karanjac, J. (1998): Relacije ajtema skraćene S-R skale "BEG" i upitnika CORAM, Knjiga rezimea 46. Sabora Psihologa Srbije 1998., saopštenje na naučno - stručnom skupu u Aranđelovcu, Društvo psihologa Srbije, Beograd 81 str.

Dunđerović,R.,Lazarević,Lj.Karanjac,J.(1998): Primer psihodijagnostikovanja osobina sportista sa ciljem obavljanja dugoročnije psihološke pripreme, Knjiga rezimea, FIS komunikacije, Niš.

Dunđerović, R. Karanjac, J. (1998): Factor of their opinion about the teacher of phisical education, 6th International Congress of Physical Education and Sport, Komotini, Greece

Dunđerović, R., Karanjac, J. (1998): Psihološki faktori koji izazivaju stres u sportskim situacijama, Knjiga rezimea, Međunarodni simpozijum FIS komunikacije, Niš.

Dundjerović, R., Karanjac, J., (1998): Personal traits of the pupil as determinants of their perception of the teacher of physical education, International Congress of Physical Education and Sport, Komotini, Greece, Karanjac, J.,(1996): Kanoničke relacije indikatora Fromovog konstrukta produktivnog karaktera i skale paranoidne vaspitne klime (skala FROMET), 44. Naučno stručni skup psihologa Srbije SABOR 1996.Knjiga rezimea, Društvo psihologa Srbije, Vrnjačka Banja, str. 43-43.

Dunđerović, R., Kalajdžić, D., Karanjac, J., (1996): Pokušaj projektovanja modela protokola za posmatranje trenažnih efekata u sferi psihološke pripremljenosti sportske ekipe, Godišnjak 8, Fakultet fizičke kultre, Beograd, str. 130-136. Hubert, I., Karanjac, J., Vasić, A., (1996): Odnosi fiksacije libida merenih upitnikom FR-3 i dimenzija ličnosti merenih testom MK-241, u Genc, L., Ignjatović, I., piredili, Ličnost u višekulturnom društvu, Vol. 3, 154-167 str.

Mr Mirjana Franceško i Jasna Karanjac: Bibliografija "Zbornika radova Institta za Pedagogiju, Zbornik sveska deseta, Odsk za Pedgogiju i Odsek za Psihologiju, Novi Sad, 1994. Str 115-125.

Prikaži više

Knjige

Bajraktarevic, J., (2015): Mentalno zdravlje, Štamparija Avery, Sarajevo ISBN 978-9958-0951-6-0 COBISS.BH-ID 21721350

Bajraktarevic, J., (2014): Psihologija menadžmenta, Štamparija Avery, Sarajevo ISBN 978-9958-0951-5-3 COBISS.BH-ID 21721350

Bajraktarevic, J., (2014): Stres menadžment, Štamparija Avery, Sarajevo ISBN 978-9958-0951-4-6 COBISS. BH-ID 21268230

Bajraktarević, J., Bajraktarević, F., Solaković, Š. (2013): Organizaciono ponašanje, Štamparija Avery, Sarajevo ISBN 978-9958-0951-3-9 COBISS. BH-ID 20722694

Bajraktarević, J., (2013): Psihologija edukacijskog procesa, Štmparija Avery, Sarajevo ISBN 978-9958-0951-2-2 COBISS.BH-ID 20524806

Bajraktarević, J., (2013): Opća psihologija, Štamparija Avery, Sarajevo, ISBN 978-9958-0951-1-5 COBISS.BH-ID 20419334

Bajraktarević, J.(2012): Psihologija sporta - teorija i empirija, Univerzitetski udžbenik, Štamparija Fojnica, d.o.o. Fojniica, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje ISBN 978-9958-17-013-3 COBISS.BH-ID 19490310

Bajraktarević, J.(2012): Psihološka priprema sportista, Univerzitetski udžbenik, Štamparija Fojnica, d.o.o. Fojniica, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje ISBN 978-9958-17-012-6, COBISS.BH-ID 19479814

Bajraktarević, J: (2011): Humanost i znanje, JU Terapijska zajednica Kampus, Dobra knjiga, d.o.o. Sarajevo (monografija, koautor hrestomatije), ISBN 978-9958-27-013-0 COBISS.BH-ID 18863366

Bajraktarević, J.(2004): Tjelesna kultura za 1. i 2. razred osnovne škole, udžbenik, Sarajevo Publishing, Sarajevo ISBN 9958-21-338-9 COBISS. BH –ID 13427462

Bajraktarević, J.(2004): Tjelesna kultura za 3. i 4. razred osnovne škole, udžbenik, Sarajevo Publishing, Sarajevo ISBN 9958-21-339-7 COBISS. BH –ID 13427974

Bajraktarević, J.(2003): Tjelesna kultura od 5.do 8. razreda osnovne škole, udžbenik, Sarajevo Publishing, Sarajevo ISBN 9958-21-261-7 COBISS. BH –ID 12240390

Prikaži više

Publikacije

Bajraktarević, J.(2009): "Komunikacija sa strankama u državnoj upravi", izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo

Bajraktarević, J.(2008): "Komunikacija organa uprave i stranaka u upravnom postupku", izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo

Bajraktarević, J.(2008): "Poslovno komuniciranje u javnom sektoru II", izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo

Bajraktarević, J.(2008): "Mobing, stres i komunikacija", izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo

Bajraktarević, J.(2007): "Poslovno komuniciranje u javnom sektoru", izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo

Bajraktarević, J.(2006): "Stres Menadzment", izdavač Agencija Qualitas, Sarajevo

Bajraktarević, J.(2006): "Komunikacija u sudskoj praksi", izdavač Agencija Qualitas, Sarajevo

Bajraktarević, J.(2006): "Stres i načini suočavanja sa njim", izdavač Agencija Qualitas, Sarajevo

Bajraktarević, J.(2006): "Efikasan administrativni uposlenik u javnoj upravi", izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo

Bajraktarević, J.(2006): "Tehnike rješavanje stresnih situacija", izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo

Bajraktarević, J.(2005): "Poslovno ponašanje u administraciji", izdavač Agencija Qualitas, Sarajevo