Knjige i publikacije

 • Druga knjiga iz Edicije "Poslovna Psihologija" namjenjena je kako studentima edukacijskih nauka i edokatorima tako i roditeljima, sa ciljem pravilnog struktuiranja individue od najranijih dana i podizanja na viši nivo značaja psihološko-pedagoške prakses u radu sa djecom i odraslima.

Psihologija edukacijskog procesa

 • Stres, anksioznost, depresija i frsutracija su nezaobilazna terminologija svakodnevne komunikacije. Stil života rijetko biramo, po pravilu nam je nametnut, prihvatamo ga, slijepo prateći korake koje i sami nesvjesno ubrzavamo težeći nečemu.

Stres menadžment

 • Udžbenik mentalno zdravlje obrađuje aktuelnu problematiku savremenog društva i prati istraživačke tendencije Svjetske zdravstvene organizacije sa ciljem edukacije, prevencije i promocije zdravih stilova života.

Mentalno zdravlje

 • Menadžment kao interdisci-plinarna nauka već decenijama unazad predstavlja okosnicu reformi u savremenim ekonomskim trendovima. Nikada se više stvari za manje vremena nije promjenilo, kako u samom ponašanju svih konzumenata upravljačkog procesa, tako i u kognitivnom, konativnom...

Psihološke kompetencije u menedžmentu

 • Ova knjiga je prva iz Edicije "Poslovna Psihologija" koja će strukturirati elementarna znanja iz psihologije, sa ciljem njenog implementiranja u različite sfere društvenih dijelatnosti i otkrivanja novih aplikativnih područja psihologije kao nauke na putu formiranja integrisane ličnosti i društva u cjelini.

Opća psihologija

 • "Organizaciono ponašanje" bavi se individualnim i kolektivnim obrascima ponašanja, stavovima i preformansama u savremenim korperacijama. Konceptualizirana je interdisciplinarno, obuhvatajući znanja iz oblasti psihologije ličnosti, socijalne psihologije, antropologije i psihologije menedžmenta.

Organizaciono ponašanje

 • Menadžment kao interdisciplinarna nauka već decenijama unazad predstavlja okosnicu reformi u savremenim ekonomskim trendovima. Nikada se više stvari za manje vremena nije promjenilo, kako u samom ponašanju svih konzumenata upravljačkog procesa, tako i u kognitivnom, konativnom i emotivnom odnosu individue i zahtjeva posla koji se pred nju postavljaju.

Psihologija menedžmenta

 • [...] Dragi moji roditelji, treneri i igrači, kada pitanja počnu da se gomilaju, suze zamijene dječiji osmijeh, a odgovori postanu misterija, otvorie ovu knjigu jer su odgovori tu, pred vama, a svaka stranica će vas podsjetiti da je sport igra i uživanje a ne opsesija, čak i onima kojima je to profesija.

Psihologija sporta - teorija i empirija

 • Ima li tajni u načinu kako se stiže do uspijeha u sportu? Postoji li receot koji nam čvrsto garantuje da ćemo započetu sportsku karijeru privesti do kraja ostvarujući svoje inicijalne ciljeve? Ovo su pitanja na koja se mogu dobiti različiti odgovori i u isto vrijeme - ni jedan odgovor. Svako ko se na bilo koji način bavio ovom problematikom, svjestan je kompleksnosti i pitanja i odgovora koji bi uslijedili.

Psihološka priprema sportista

Predgovor

Udžbenik Opća psihologija predstavlja svojevrsnu kompilaciju elementarnih znanja iz oblasti psihologije. Nema pretenzija da u svemu bude apsolutno nova, već da na nov i jedinstven način strukturira staro, sve ono što je manje ili više poznato, objedinjeno na jednom mjestu i na sasvim nov način, radi upoznavanja čitaoca sa elementima psihologije koji služe kao svojevrsni rječnik i uvod u dubine psihologije kao nauke.

Namijenjena je kako psiholozima, tako i onima kojima psihologija nije suštinsko opredjeljenje.

Naučna i stručna informativnost udžbenika su prilagođene različitim edukativnim nivoima i interesovanjima čitalaca, sa tendencijom sažimanja podataka i izdvajanja najbitnijeg, rukovodeći se kvantitativnim određenjima pisanja ovakve vrste literature, predstavljajući ujedno još jedan pokušaj suočavanja sa nepobjedivim digitalnim rivalom – internetom. Preporučuje se onima koji još uvijek nisu zaboravili miris štampanog papira i koji će, bar ponekad, umjesto beskrajnog traganja po internetu, posegnuti za starim dobrim, gotovo arhaičnim navikama, čitanja knjiga.

Veliku zahvalnost za nastanak ove knjige dugujem svojim studentima koji su već godinama neiscrpan izvor pozitivne energije i motivacije za daljim radom.

Sadržaj
 • UVOD
 • NEUROFIZIOLOŠKE OSNOVE PSIHIĆKOG ŽIVOTA
 • OPAŽANJE
 • PAMČENJE
 • ZABORAVLJANJE
 • UČENJE
 • MIŠLJENJE
 • INTELIGENCIJA
 • SVIJEST
  • Poremećaji svijesti
 • SPAVANJE I SNOVI
  • Tumaćenje snova nekad i sad
 • EMOCIJE
  • Izražavanje emocije
  • Emocionalni razvoj
  • Kontrola emocija
  • Emocije i adaptacija
 • EMOCIONALNA INTELIGENCIJA
 • MOTIVACIJA
 • PSIHOLOGIJA LIČNOSTI
  • Karakter i karakterne osobine
  • Stavovi
  • Predrasude
  • Interesi
  • Teorije ličnosti
  • Big five model
Predgovor

Proces edukacije je kompleksan, dugotrajan i formatirajući koncept jednog društva. Kao takav, kroz sve epohe je doživljavao fluktuirajuće promjene i u skladu sa historijskim postavkama pozitivno i negativno djelovao na svijest i razvoj integrisane ličnosti. Proces obrazovanja, sa svim svojim pratećim elementima, za svako društvo je progresivni nosilac promjena koji diktira tendenciju razvoja tog društva. Međutim, savremeni tokovi civilizacije, brzina i tempo života i zahtjevi naučne progresije u mnogima državama, pogotovo onim u tranziciji, donose jedan novi pristup razvoju obrazovanja, koji osim pozitivnog ima i svoje negativne konotacije koje se neumitno odražavaju na ličnost mladog čovjeka. Obrazovanje je u ovakvim sistemima direktno i indirektno podvrgnuto ekonomskim i političkim utjecajima, zbog čega je njegova implementacija u kolektivnu svijest otežana, a individualno iskustvo dobija širi društveni značaj i ostavlja prostor mediokritetkoj inkorporaciji u sve sfere društva. Nikada nije bilo teže biti učenik, učitelj u najširem smislu, niti roditelj djece koja pokušavaju da upravo kroz edukacijske procese, ostvare svoje maksimalne potencijale i doprinesu dobrobiti šire društvene zajednice. Između naučnih činjenica, stručne aplikativnosti, logičke intencije i sveopće kreativnosti, često stoje nepremostive prepreke diktirane individualnim sklopom ličnosti koja obrazovanje shvata na sebi svojstven način. U vremenu u kojem je opći sistem vrijednosti poremećen, makijavelizam preuzeo kormilo koncipiranja individue, razlika između „biti ili imati“ postala marginalna a pojedinac izgubio smisao svog postojanja, obrazovanje je postalo tek jedna od društvenih djelatnosti a ne, kao što bi trebalo da bude, okosnica prosperiteta svakog društva. Takav sistem zbunjujuće djeluje i na edukatore i na konzumente cjeloživotnog učenja gdje sa jedne strane imamo prioritet stvaranja kvalitetne akademske zajednice, a sa druge strane nipodaštavanje te zajednice od strane novog sistema vrijednosti koji je često u koliziji sa kompetentnošću i značajem koje znanje kao univerzalna ljudska kategorija treba i mora imati. Zbog svega navedenog, javila se potreba za strukturiranjem jednog ovakvog udžbenika koji bi izdvojio elementarne i osnovne korake edukacijskog procesa i time vratio na početak standardni sistem vrijednosti koji pruža sigurnost i vraća vjeru u neophodnost obrazovanja kao stepenice ka napretku društva.

Udžbenik je oblikovan pitanjima koje akteri edukacijskog procesa najčešće postavljaju tražeći pravi put ka formiranju zdrave ličnosti i zdravog društva u najširem smislu. Korištena literatura je ujedno i preporuka za dalje čitanje svakom studentu u procesu obučavanja, specifična prije svega jer je lako dostupna i što pruža dalju nadgradnju nakon savladavanja elementarnih koraka na dugotrajnom putu traganja za pravim sistemima vrijednosti.

Namijenjena je kako studentima edukacijskih nauka i edukatorima tako i roditeljima sa ciljem da se ličnost od najranijih dana pravilno oblikuje i da se na viši nivo podigne značaj psihološko-pedagoške prakse u radu sa djecom i odraslima. Pisana je u formi udžbenika i priručnika koji bi budućim učiteljima, u najširem smislu riječi „učitelj“, dao neophodna uputstva i ojačao proces donošenja odluka u delikatnim situacijama.

Osnovni cilj udžbenika je akceptirati značaj uloge učitelja za razvoj jednog društva i vraćanje dostojanstva jednoj od najljepših profesija bez koje nijedan čovjek na planeti ne bi mogao da krene na težak put upoznavanja i ostvarivanja sebe.

Sadržaj
 • PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA
 • METODE ISTRAŽIVANJA U OBRAZOVANJU
 • TEORIJE LIČNOSTI U FUNKCIJI EDUKACIJSKOG PROCESA
 • UČENJE
  • Pojave koje prate učenje
  • Racionalna organizacija učenja
  • Temeljne metode učenja
  • Metode poučavanja i teorije učenja
 • BRZO ČITANJE I RAZUMIJEVANJE
 • PAMĆENJE I ZABORAVLJANJE
  • Poremećaji pamćenja
 • MENMOTEHNIKE
 • INTELIGENCIJA
  • Inteligenicija i škola
 • KREATIVNOST I NADARENOST
 • MOTIVACIJA U NASTAVNOM PROCESU
  • Motivacija učenika
  • Ličnost nastavnika
 • UČENICI SA POSEBNIM POTREBAMA
 • HIPERAKTIVNOST I POREMEĆAJ PAŽNJE – ADHD
  • Savjeti za roditelje
  • Savjeti za edukatore
 • STRES U EDUKACIJSKOM PROCESU
  • Sres kod djece i adolescenata
  • Ponašanje djece koja su pod stresom
 • SOCIJALNA INTERAKCIJA U NASTAVNOM PROCESU
  • Autokratsko vođenje
  • Demokratsko vođenje
  • Očekivanje uspjeha ili neuspjeha
  • Kako povećati motivaciju za učenjem
 • UPRAVLJANJE RAZREDOM I ORGANIZACIJA NASTAVE
  • Saradnja sa roditeljima
  • Timski rad u odgojno-obrazovnim ustanovama
 • PORODICA
Sadržaj
 • DEFINICIJA I ZNAČAJ PROUČAVANJA ORGANIZACIONOG PONAŠANJA
  • Razlike između ljudi i njihov utjecaj na organizaciono ponašanje
 • INDIVIDUALNI PROCESI U ORGANIZACIONOM PONAŠANJU
  • Usklađivanje ličnosti pojednica sa poslom
  • Položaj kontrole
  • Ličnost, potrebe i ponašanja
  • Karakteristike ličnosti koje djeluju na organizaciono ponašanje
 • PERCEPCIJA, UČENJE I PERFOMANSE
  • Učenje i modifikovanje ponašanja
 • MOTIVACIJA I MODIFIKOVANJE PONAŠANJA
  • Strategije radne motivacije
  • Tipovi motivacije
  • Teorije motivacije
 • STRES I NASILJE NA RADNOM MJESTU
  • Reakcije na stres
 • MOĆ, SUKOBI I KONFLIKTI U ORGANIZACIJI
  • Riješavanje sukoba i konflikata
  • Upravljanje sukobima i konfliktima
 • PROCES ODLUČIVANJA
  • Donošenje odluka
  • Grupno odlučivanje
 • GRUPE, INTERPERSONALNI PROCESI, KOMUNIKCIJA U ORGANIZACIJAMA
  • Grupe i grupna ponašanja
  • Organizacione grupe
  • Timovi u organizacijama
Sadržaj
 • KOMUNIKACIJA U ORGANIZACIJI
  • Znašaj komunikacije u poslu
  • Aspekti interpersonalne komunikacije (verbalna, neverbalna, elektronska komunikacija)
  • Oblici komunikacije u organizaciji
  • Problemi i barijere u komuniciranju
  • Koristi od poboljšanja komunikacijskih vještina
 • ORGANIZACIONI PROCESI- ORGANIZACIONA KULTURA I KLIMA
 • ORGANIZACIONA STRUKTURA I DIZAJN
 • ORGANIZACIONA DINAMIKA
  • Organizacione promjene
 • UPUSTVO ZA SMANJIVANJE OTPORA PROMJENAMA U ORGANIZACIJI
 • INSTRUMENTI ZA SAMOPROCJENU ELEMENATA ORGANIZACIONOG PONAŠANJA
 • VJEŽBE
Predgovor

Stres, anksioznost, depresija i frustracija su nezaobilazna terminologija svakodnevne komunikacije. Stil života rijetko biramo, po pravilu nam je nametnut, prihvatamo ga, slijepo prateći korake koje i sami nesvjesno ubrzavamo težeći nečemu. U toj brzini ne primjećujemo da stvaramo sve veći jaz između potreba, očekivanja i želja. Izjednačavamo ova tri pojma ne ostavljajući vrijeme za razmišljanje šta je naša istinska neophodnost, a šta udovoljavanje konformizmu koji oblikuje svijet oko nas a ne mi sami. Iako svjesni ove činjenice, ne činimo gotovo ništa da siđemo sa tog roller coastera već sa jednog brzo tražimo novi kao da se plašimo da jednog dana, slučajno, ponovo, ne pronađemo nekad doživljeni i davno zaboravljeni mir. Naviknuti na stres i život sa povišenim adrenalinom ubrzavamo do tačke kada nas sopstveni organizam, iznenada, zaustavi. Neki imaju sreće da budu samo opomenuti, a za neke je ta tačka početak kraja.

Sve navedeno je posljedica nemogućnosti da u sve težim životnim okolnostima donesemo važne odluke. Vrijeme provedeno do njenog donošenja je upravo proporcionalno stepenu našeg psihosomatskog kolapsa – što je ono duže, to su posljedice i patologije veće. Da bismo donijeli odluke, a svakoga dana se nađemo bar pred jednom, moramo da prepoznamo simptomatologiju stresa i njegov manifestni i latentni ulazak u naš život. Tek smo nakon toga spremni za promjene, predviđanje potencijalnih zamki i njihovo vješto izbegavanje.

Suočavanje sa stresom počinje upoznavanjem onoga što on suštinski predstavlja, od osnovnog značenja do preporuka za prevazilaženje kao i upoznavanjem sopstvenih kognitivnih obrazaca koji diktiraju disfunkcionalno ponašanje gradeći platformu za psihosomatsku insuficijentnost.

Ova knjiga je još jedan pokušaj savladavanja najvećeg neprijatelja današnjice i potraga za mentalnom ravnotežom, u nama neophodnom, da bismo osjetili zadovoljstvo sobom.

Sadržaj
 • POJAM I DEFINICIJA STRESA
  • Osobine ličnosti kao moderatori stresa
  • Stres u djetinjstvu i mladosti
  • Anskioznost u ispitnim situacijama
 • STRES PROUZROKOVAN POSLOM
  • Burnout-sagorijevanje na poslu
  • Radoholizam
  • Stres kod menadžera
 • MOBING
 • FRUSTRACIJA KAO UZROČNIK STRESA
  • Konflikt kao izvor frustracije
  • Prilagođavanje ličnosti
 • ANKSIOZNOST KAO UZROK I POSLJEDICA STRESA
  • Anksioznost kao stanje ili osobina ličnosti
  • Anksiozni poremećaji
 • STRES U STARENJE
 • UPRAVLJANJE STRESOM –STRES MENADŽMENT
  • Psihoanaliza i psihoanalitički orijentisana psihoterapija
  • Kognitivni psihoterapijski proces
 • ANALIZA ŽIVOTNIH UVJERENJA KAO METOD UPRAVLJANJA STRESOM
 • UPITNIK ZA INTEROSPEKTIVNU ANALIZU
Predgovor

Menadžment kao interdisiplinarna nauka već decenijama unazad predstavlja okosnicu reformi u savremenim ekonomskim trendovima. Nikada se više stvari za manje vremena nije promjenilo, kako u samom ponašanju svih konzumenata upravljačkog procesa, tako i u kognitivnom, konativnom i emotivnom odnosu individuei zahtjeva posla koji se pred nju postavljaju. Tranzitivne promjene u društvu, globalizacija i centralizacija kapitala, raslojavanje postojećih socijetete, tek su neki od mnoštva konstruktivnih i desktruktivnih tendencija koje dominiraju modernim korporacijskim sistemima. Zbog svega ovoga psihologija postaje nezamjenjiv i dominantan kompas u lavirintu različitih tokova kapitala bez kojeg bi se svaki menadžer lako izgubio.

Knjiga "Psihologija menadžmenta" je kompilacija edukativnih sadržaja, osnovnih pravila konsaltinga i jednostavnih preporuka za sprovođenje i ostvarivanje uspješnog upravljačkog procesa. Bavi se osnovnim psihološkim segmentima u menadžmentu - komunikacijom, poslovnim pregovaranjem, timovima, stresom, mobingom, sagorijevanjem na poslu, konfliktima, motivacijom i emocijama u poslu, pa sve do poslovnog bontona. Pisana je sa ciljem da, još jednom, akcentira značaj znanja, vještina i rada na samom sebi što je, apriori, zadatak svakog menadžera.

Koliko god me trenutna stvarnost demantovala, odgovorno tvrdim da dolazi vrijeme u kojem će znanje i aplikativno obrazovanje imati opšti individualni i durštveni značaj i neće zavisiti od političkog i/ili nepotističkog uticaja. Nauka, tehnologija i menadžment velikom brzinom idu naprijed, a sa sobom vode samo one koji su spremni na promjene, spremni na učenje i razvoj spostvanih vještina i potencijala, one kojima je moć potrebna, ne da bi ostvarili svoje interese, već da bi, prevashodno, dali doprinos sveopštoj produktivnosti i društvenoj odgovornosti ostvarujući time maksimum i za sebe.

Moć bez morala nikada nije bila dugog vijeka, a vrijeme bahatih direktora, vođa i menedžera, čije je samopouzdanje mnogo veće od znanja i kometencija koje imaju, neminovno prolazi. Zato uđite u svijet znanja, nauke, empatije i prosperiteta, ne plašite se promjena i energije koju treba da uložite da bi di promjene došlo i počnite svoj poslovni dan vjerom u uspijeh na koji svaki čovjek, samim tim što je došao na ovaj svijet, ima poptuno pravo.

Sadržaj
 • POJAM MENADŽMENTA
 • TEORIJE MENADŽMENTA
 • MENADŽER
  • Ugrađivanje uloga vođe u uloge menadžera
  • Funkcija menadžera u savremenom menadžmentu
 • LIDERSTVO I MENADŽMENT
  • Razlike između lidera i menadžera
  • Tipovi ličnosti i liderstvo
  • Kreativnost i liderstvo
  • Političko liderstvo
 • PSIHOLOGIJA PROMJENE U MENADŽMENTU
  • Otvorenost prema novim idejama i pristupima i fleksibilnost reakcije na promjenu
  • Strah od promjena
  • Kolektivna kreativnost
  • Incijativa i optimizam
 • PSIHOLOGIJA LIČNOSTI I MENADŽMENT
  • Ličnost i menadžment
  • Crte ličnosti i uspješnost menadžera
 • STRES MENADŽENT
  • Izvori menadžerskog stresa
  • Simptomi menadćerskog stresa
  • Efetki i poslijedice menadžerskog stresa
  • Upravljanje stresom
  • Burnout- sagorijavanje na poslu
 • MOBING
  • Najčešći uzoci pojave mobinga
  • Vrste mobinga
  • Žrtve mobinga
  • Psihološke karakteristike mobera
  • Posljedica mobinga za pojedinca
  • Posljedice mobinga za firmu
 • EMOCIJE U POSLOVNOM OKRUŽENJU
  • Emocionalna samokontrola
  • Empatija i razumijevanje drugih
 • MOTIVACIJA U MENADŽMENTU
  • Teorije motivacije
  • Odnos motivacije i zadovoljstva
 • KOMPETENCIJA I RAZVOJ KADROVA
  • Selekcija, odabir i razvoj kadrova
 • KOMUNICKACIJA MENADŽERA
  • Proces komunikacije
  • Vještina komunikacije
  • Verbalna komunikacija
  • Neverbalna komunikacija
  • Poslovno pregovaranje
  • Manipulacija u komunikaciji
 • KONFLIKTI U POSLOVNOM OKRUŽENJU
  • Psihološki aspekti socijalnih sukoba
  • Negativne i pozitivne posljedice konflikta
 • PSIHOLOGIJA RADNIH GRUPA I TIMOVA
  • Timovi u organizacijama
  • Faktori koji utiču na efikasnost timskog rada
 • MENADŽMENT U SPORTU
 • PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI MARKETINGA U MENADŽMENTU
  • Uloga psihologije u marketingu
  • Socijalni marketing
 • POSLOVNA ETIKA
 • PODSJETNIK ZA MENADŽERE
  • Deset najboljin načina da se nagrade zaposleni
  • Dodjeljivanje zadataka
  • Tehnike i metode nastupanja u medijima
  • Poslovni bonton
 • KAKO SE PIŠE BIOGRAFIJA (CV)
Predgovor

Udžbenik Mentalno zdravlje obrađuje aktuelnu problematiku savremnenog društva i prati istraživačke tendencije Svjetske zdravstvene organizacije sa ciljem edukacije, prevencije i promocije zdravih stilova života. Namenjena je studentima društvenih, humanističkih i medicinskih nauka i onima koji u svom socijalno interaktivnom odnosu sa okolinom promovišu multidisciplinarni pristup tretiranju psihipatoloških pojava. Obzirom, da se ova knjiga bavi mentalnim zdravljem a ne eksplicitno svim poremećajima ponašanja, u narednim poglavljima će biti objašnjeni samo najfrekventniji poremećaji i bolesti čija je prevalencija u opštoj populaciji značajna, a sa ciljem da se znanja o njima približe kako studentima, tako i onima kojima to nije primarna stručna i naučna odrednica, čime se u mnogome doprinosi generalnom podizanju svijesti o mentalnom zdravlju.

Sadržaj
 • STRES
 • KLASIFIKACIJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA
 • UZORCI NASTANKA PSIHIČKIH POREMEĆAJA
  • Lječenje psihičkih poremećaja
  • SHIZOFRENIJA
  • Dijagnosticiranje shizofrenije
  • Liječenje shizofrenije
 • POREMEĆAJI PONAŠANJA U ISHRANI
  • Anoreksija nervoza
  • Bulimija nervoza
  • Komplusivno prejedanje
 • POREMEĆAJI SPAVANJA
 • POREMEĆAJI LIČNOSTI
 • POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA –DEPRESIJA
  • Depresija kod djece
  • Depresija u trudnoći
  • Depresija i alkoholizam
 • PSIHOLOŠKI ASPEKTI SUICIDA
  • Samoubistvo kao poruka
 • PSIHOTERAPIJA
 • PORODICA
 • NARKOMANIJA
  • Rizične grupe
  • Liječenje ovisnika
 • ALKOHOLIZAM
 • MALOLJETNIČKA DELIKVENCIJA
  • Ličnost mladih delikvenata
  • Prevencija maloljetničke delikvencije
Sadržaj
 • NASILJE
  • Porodično nasilje
  • Nasilje nad djecom
  • Nasilje nad ženama
  • Mobing
 • ULOGA ŠKOLE U PSIHOSOCIJALNOM RAZVOJU DJETETA
  • Školski neuspjeh
  • Značaj samopoštovanja i slike o sebi
  • Psihosocijalna klima škole
 • ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
  • Djeca sa smetanjama u razvoju
  • Razvojni poremećaji u trudnoći
  • Klinička slika mentalne zaostalosti
 • POZITIVNA PSIHOLOGIJA
  • Sreća
Predgovor

Menadžment kao interdisiplinarna nauka već decenijama unazad predstavlja okosnicu reformi u savremenim ekonomskim trendovima. Nikada se više stvari za manje vremena nije promjenilo, kako u samom ponašanju svih konzumenata upravljačkog procesa, tako i u kognitivnom, konativnom i emotivnom odnosu individuei zahtjeva posla koji se pred nju postavljaju. Tranzitivne promjene u društvu, globalizacija i centralizacija kapitala, raslojavanje postojećih socijetete, tek su neki od mnoštva konstruktivnih i desktruktivnih tendencija koje dominiraju modernim korporacijskim sistemima. Zbog svega ovoga psihologija postaje nezamjenjiv i dominantan kompas u lavirintu različitih tokova kapitala bez kojeg bi se svaki menadžer lako izgubio.

Knjiga "Psihologija menadžmenta" je kompilacija edukativnih sadržaja, osnovnih pravila konsaltinga i jednostavnih preporuka za sprovođenje i ostvarivanje uspješnog upravljačkog procesa. Bavi se osnovnim psihološkim segmentima u menadžmentu - komunikacijom, poslovnim pregovaranjem, timovima, stresom, mobingom, sagorijevanjem na poslu, konfliktima, motivacijom i emocijama u poslu, pa sve do poslovnog bontona. Pisana je sa ciljem da, još jednom, akcentira značaj znanja, vještina i rada na samom sebi što je, apriori, zadatak svakog menadžera.

Koliko god me trenutna stvarnost demantovala, odgovorno tvrdim da dolazi vrijeme u kojem će znanje i aplikativno obrazovanje imati opšti individualni i durštveni značaj i neće zavisiti od političkog i/ili nepotističkog uticaja. Nauka, tehnologija i menadžment velikom brzinom idu naprijed, a sa sobom vode samo one koji su spremni na promjene, spremni na učenje i razvoj spostvanih vještina i potencijala, one kojima je moć potrebna, ne da bi ostvarili svoje interese, već da bi, prevashodno, dali doprinos sveopštoj produktivnosti i društvenoj odgovornosti ostvarujući time maksimum i za sebe.

Moć bez morala nikada nije bila dugog vijeka, a vrijeme bahatih direktora, vođa i menedžera, čije je samopouzdanje mnogo veće od znanja i kometencija koje imaju, neminovno prolazi. Zato uđite u svijet znanja, nauke, empatije i prosperiteta, ne plašite se promjena i energije koju treba da uložite da bi di promjene došlo i počnite svoj poslovni dan vjerom u uspijeh na koji svaki čovjek, samim tim što je došao na ovaj svijet, ima poptuno pravo.

Sadržaj
 • LIDERSTVO I MENADŽMENT
  • Tipovi ličnosti i menadžment
 • PSIHOLOGIJA PROMJENA U MENADŽMENTU
 • KOMPETENCIJA I RAZVOJ KADROVA
 • KOMUNIKACIJA MENADŽERA
 • KONFLIKTI U POSLOVNIM ORGANIZACIJAMA
 • PSIHOLOGIJA RADNIH GRUPA I TIMOVA
 • MENADŽMENT U SPORTU
 • PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI MARKETINGA U MENADŽMENTU
 • POSLOVNA ETIKA
 • KAKO SE PIŠE BIOGRAFIJA (CV)
Predgovor

Roditeljima, trenerima i sportistima

Biti roditelj je najzahtjevnija ljudska djelatnost, zahtjevnija od svih do sada poznatih profesija! Dok niste roditelj, ne razumijete one koji to jesu, kada jednom to i sami postanete, kajete se zbog svih onih "korisnih" savjeta koje ste tako olako dijelili mamama i tatama, ne shvatajući zašto dozvoljavaju svojoj djeci da im to rade! A onda vam "roda" jednog dana donese Njegovo Veličanstvo Malog Princa ili Princezu pred čijim šarmom ste nemoćni i odjednom shvatate da svi savjeti, poruke i teorije padaju u vodu pred zavodničkim pogledima malih tirana koji vam svakodnevno provjeravaju granice strljpljenja! Ni tada ne vjerujemo onima koji nam govore da je to "ništa naspram onoga što nas tek čeka..."!

Kako li izgleda to "nešto"....?!

To ćete saznati kada mali tirani narastu i kada počnu da razvijaju svoje intelektualne i sportske potencijale, a vi se kao roditelj nađete između trenera kojeg (ne)poštujete i svog mezimca, za koga potajno vjerujete da je sposoban najmanje za Olimpijsko zlato (ali to nikom ne govorite jer vam je cilj "jedino da ga sklonite sa ulice (!?)", i tuge što sport zahtjeva spartansku disciplinu, što vaše dijete mora da se znoji na terenu i što plače kad izgubi meč...!

I još uvijek ste roditelj... i bez obzira kojom se profesijom bavite, vaši savjeti korisni su za svakog drugog osim za vaše dijete...!

Jeste li krivi zbog toga?

Nipošto!

"Krivi" ste jedino što je vaša ljubav bezgranična, bezuslovna i teško podnosi dresuru!

Kroz ovu knjigu ćete se sa sportom upoznati posmatrajući ga iz drugog ugla i sa one strane koje se svi pomalo plašimo i od koje pomalo bježimo - psihološke...

Zato je ova knjiga namijenjena podjednako svima: i roditeljima i trenerima i sportistima i kojima koji sve to nisu, ali vole sport!

Zašto svima?

Zato što se kompleksnost sporta ne ogleda samo u njegovim fizičkim zahtjevima već najprije u jazu između ljubavi i ambicije roditelja, znanja i iskustva trenera i emocionalnog sazrijevanja budućih šampiona kojima je u jednom trenutku čitav svijet samo šareni kliker na dlanu, a u drugom su izgubljeni među zvijezdama...

I zato, dragi moji roditelji, treneri i igrači, kada pitanja počnu da se gomilaju, suze zamjene dječiji osmijeh, a odgovori postanu misterija, otvorite ovu knjigu jer su odgovori tu, pred vama, a svaka stranica će vas podsjetiti da je sport igra i uživanje, a ne opsisija, čak i onima kojima je to profesija!

Sadržaj
 • O PSIHOLOGIJI SPORTA, LIČNOSTI, I SPORTU
 • USPJEH U SPORTU
 • OSOBINE LIČNOSTI KOJE HIPOTETSKI STRUKTURIRAJU USPJEH U SPORTU
 • MORALNOST
 • ANKSIOZNOST
 • INFERIORNOST, SUPERIORNOST I INFANTILNA INFERIORNOST
 • AGRESIVNOST
 • MOTIVACIJA
 • MENTALNE SPOSOBNOSTI ODGOVORNE ZA USPJEH U SPORTU
 • GRUPNI PROCESI I INTERAKCIJA U SPORTSKOG GRUPI
 • KOHEZIJA GRUPE
 • ULOGA TRENERA
 • KOMUNIKACIJA U SPORTU
 • POREMEĆAJI HRANJENJA KOD SPORTISTA
 • ZLOUPOTREBA SUPSTANCI
 • PSIHOLOŠKI EFEKTI KOD APLICIRANJA NEDOZVOLJENIH I DOZVOLJENIH FARMAKOLOŠKIH SREDSTAVA ZA OPORAVAK U SPORTU
 • ISCRPLJENOST I PRETJERANO TRENIRANJE
 • RODITELJI SPORTISTA U SPORTU
 • PSIHTERAPIJA U SPORTU
 • ISTORIJE RAZVOJA PSIHOLOGIJE SPORTA
Predgovor

Ima li tajni u načinu kako se stiže do uspijeha u sportu? Postoji li recept koji nam čvrsto garantuje da ćemo započetu sportsku karijeru privesti do kraja ostvarujući svoje inicijalne ciljeve?

Ovo su pitanja na koja se mogu dobiti različiti odgovori i u isto vrijeme ni jedan odgovor. Svako ko se na bilo koji način bavio ovom problematikom, svjestan je kompleksnosti i pitanja i odgovora koji bi uslijedili. Zbog toga, najbitnije je ostati otvoren i prihvatiti nova istraživanja iz podoručja koja do sada nisu bila eksplicitno zastupljena u psihologiji. Jedno od takvih, sve pristnijih suplemenata u razvoju sportiste je i psihologija sporta, što je opširno razmatrano u prvoj knjizi "Psihologija sporta - teorija i empirija". Ovo je samo nastavak te knjige u kojoj je akcenat stavljen na dva aspekta ovog segmenta psihologije: na praktičan rad i metodologiju psiholoških istraživanja.

Knjiga sadrži dva dijela: prvi koji se odnosi na psihološku pripremu sportista svih uzrasta i na njene ključne i najbitnije segmente koji su izdvojeni kao najfrekventniji u radu psihologa sa sportistima na ovim prostorima. Taj izbor je nastao na osnovu autorove dugogodišnje prakse u radu sa sportistima i na osnovu samo jednog kriterijuma - šta našem mentalitetu treba, odnosno, šta realno daje rezultate na ovim prostorima.

Drugi dio knjige dat je prilogu - kao primjer neophodnosti istraživanja iz ove oblasti da bismo na temelju metodoloških i empirijskih istina donosili adekvatne zaključke koji psihologiju sportu čine što egzaktnijom i izdvajaju je iz spekulativnog i teorijskog prostora u koji je mnogi, svojim neprepoznavanjem, stavljaju.

Iz tog razloga sprovedeno je istraživanje potaknuto praktičnim problemima na koje autor nailazi u radu sa sportistima i neospornom istrživačkom radoznalošću u pogledu istog. Istraživanje je rađeno u okviru doktorske disertaijce pod naslovom: "Dimenzije ličnost i stil ponašanja aktivnih učesnika u sportu" odbranjene 6.12.2001. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Ono što ovo istraživanje čini interesantim je prije svega uzorak kojeg čine fudbaleri tadašnje Premijer lige Bosne i Hercegovine i studenti Fakulteta za fizičku kulturu u Sarajevu. Dobijeni rezultati predstavljaju dimenzioni presjek strukture ličnosti profesionalnih sportista (sportista) i budućih edukatora u sportu (studenata). Komparativna analiza između ove dvije grupe sportista kao i opšti zaključci zanimljiva su osnova kako za dalji teorijski, tako i za praktični rad u oblasti psihologije sporta.

Poslije ovog jasno je da tajni ostvarivanju uspijeha u sportu ipak ima. Ona se krije u spremnosti da psihologiju sporta aplikativno primjenjujemo u trenažnom procesu, a ne da je se plašimo i da otvorimo vrata svim istraživačkim temama koje mogu da poboljšaju naš opus znanja iz ove oblasti i pomognu svim edukatorima u sportu i sportistima u traženju odgovora na pitanje kako se postaje uspješan sportista.

U traganju za istinom... sretno...

Sadržaj
 • MENTALNI RAZVOJ DJECE KROZ SPORT
 • PSIHOLOŠKE OSOBINE RAZLIČITIH UZRASNIH KATEGORIJA SPORTISTA
 • PSIHOLOŠKE VJEŠTINE TRENINGA
 • PSIHOLOŠKA PRIPREMA KONKRETNOM TRENAŽNOM PROCESU
 • MOTIVACIJA U SPORTSKOJ PRAKSI
 • VIZUALIZACIJA (ZAMIŠLJANJE)
 • VJEŽBE ZA POBOLJŠANJE MENTALNE STABILNOSTI SPORTISTA
 • PRIJEDLOG PROGRAMA RADA PSIHOLOGA SPORTA U KLUBU
 • PRIJEDLOG FORMIRANJA PROTOKOLA ZA PRAĆENJE PSIHOLOŠKE STRUKTURE
 • EKIPE TOKOM MEČA