Psihoterapija

Psihološko savjetovanje, psihološki konsalting ili psihoterapija su sinonimi za figurativno sređivanje "mentalnog ormana" u kojem se nalazi riznica naših potrebnih i nepotrebnih sijećanja, iluzija, razmišljanja, nadanja, očekivanja, predikcija, predrasuda i niz kognitivnih distorzija koji su doprinijeli da se u jednom momentu naš "mentalni orman" raspadne. Tada je potrebno uložiti energiju, odvojiti potrebno od nepotrebnog - nepotrebno baciti a potrebno staviti u funkciju stvaranja novih i drugačijih perceptivnih algoritama razmišljanja i ponašanja.

Individualni psihološki tretman

Rad sa klijentima podrazumijeva primjenu višemodalnog načina u otkrivanju adaptacijskih mehanizama koji se mogu nalaziti na čitavoj dimenziji mentalnog zdravlja – od potpuno zdrave do potpuno disfunkcio nalne osobe, najčešće struktuiranih u detinjstvu i tokom perioda odrastanja. Inicijalni intervju podrazumijeva upoznavanje sa simptomatologijom i mentalnim statusom klijenta, zatim generalno izdvajanje ciljeva tretmana kao i prijedlog intervencije. Nakon toga se, u dogovoru sa klijentom, formira dinamika rada.

Pročitaj više Zakaži online savjetovanje
Grupni psihološki tretman

Grupna terapija podrazumijeva rad sa optimalno pet polaznika. Početak rada podrazumijeva inicijalni intervju i upoznavanje sa radom u grupi. Svaka seansa ima svoj dijaloški i edukativni dio sa debatom. Kraj svake seanse su zaključci i individualni prijedlozi za dalje dijelovanje polaznika do slijedeće seanse. Grupe se formiraju na osnovu zadatih tema koje se predlože unaprijed ili na prijedlog već zainteresovane organizovane grupe.

Pročitaj više Zakaži online savjetovanje
Psihološka priprema sportista

Ima li tajni u načinu kako se stiže do uspijeha u sportu? Postoji li recept koji nam čvrsto garantuje da ćemo započetu sportsku karijeru privesti do kraja ostvarujući svoje inicijalne ciljeve? Svako ko se na bilo koji način bavio ovom problematikom, svjestan je kompleksnosti i pitanja i odgovora koji bi uslijedili. Zbog toga, najbitnije je ostati otvoren i prihvatiti nova istraživanja iz podoručja koja do sada nisu bila eksplicitno zastupljena u psihologiji.

Pročitaj više Zakaži online savjetovanje
Porodično i bračno savjetovanje
  • Individualni rad
  • Rad sa partnerima zajedno
  • Rad sa svim članovima porodice
Zakaži online savjetovanje
Poslovni konsalting
  • Psihološka analiza poslovnog okruženja
  • Individualni i grupni intervju
  • Dijagnostika
  • Preporuke za dalji rad
Zakaži online savjetovanje
Psihološko testiranje djece i odraslih
Zakaži online savjetovanje
Ostale uplate

Izvrši uplatu

Kontakt

Adresa:
Nusreta Fazlibegovića 58,
Sarajevo 71000
Telefon:
+387 61 480 569