Jasna Bajraktarević
 • 2001
  Doktorat, Filozofski fakultet Sarajevo - Psihologija ličnosti - "Dimenzije ličnosti i stil ponašanja aktivnih učesnika u sportu"
 • 1999
  Magisterijum, Filozofski fakultet Novi Sad - Psihologija ličnosti - "Predikcija uspešnosti sportista na osnovu ključnih dimenzija ličnosti - agresivnost, inferiornost, superiornost, moralnost i anksioznost".
 • 1995
  Filozofski fakultet Novi Sad, Odsjek Psihologija
 • 1991
  Gimnzija "Koča Kolarov", Zrenjanin
 • 2013
  Odlukom broj 0101-38- 2240/13 Senata Univerziteta u Sarajevu od 17072013 godine izabrana u zvanje redovnog profesora za oblast "Psihologija" Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
 • 2009
  Odlukom Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru izabrana u zvanje vanrednog profesora za predmete Psihologija sporta i za predmete iz uže oblasti Socijalna psihologija (Socijalna psihologija, Socijalna percepcija i stavovi, Psihologija grupa i međugrupnih odnosa, Primjenjena socijalna psihologija, Psihologija socijalne pravde)
 • 2009
  Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Pedagoškog fakulteta u Sarajevu izabrana u zvanje vanrednog profesora za predmete Uvod u psihologiju, Razvojna psihologija, Psihologija odgoja i obrazovanja i Pedagoška psihologija
 • 2007
  Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu izabrana u zvanje vanrednog profesora za predmete Socijalna psihologija i Metodologija psiholoških istraživanja
 • 2002
  Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu izabrana u zvanje docenta.
 • Profesor na Akademiji scenskih umetnosti, Univerzitet u Sarajevu (2013 - )
 • Profesor na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na predmetima Psihologija odgoja i obrazovanja, Komunikacijske veštine, Pedagoška psihologija, Mentalno zdravlje, Razvojna psihologija i Opšta psihologija (od 2009 -)
 • Profesor na predmetima Socijalna gerontologija i Opšta psihologija sa razvojnom, na I ciklusu studija i Psihologija na II ciklusu studija na Fakultetu političkih nauka Sarajevo (2008-2015)
 • Profesor za nastavni predmet Psihologija sporta, Stres menadžment, Psihologija komuniciranja i Psihologija menadžmenta na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo (2003-2015)
 • Profesor za nastavne predmete Psihologija ličnosti, Socijalna psihologija, Multivarijatna analiza i Kognitivna psihologija na Filozofskom fakultetu na Palama (2007- 2013)
 • Profesor za nastavni predmet Psihologija sporta na Kineziološkom fakultetu u Travniku (2007-2011)
 • Profesor na master studiju za nastavni premet Psihologija edukacijskog procesa, Kineziološki fakultet Travnik (2009-2011)
 • Voditelj studijskog smera Poslovna psihologija na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku (2011-)
 • Profesor za nastavni predmet Psihologija menadžmenta, na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju u Travniku (2007-)
 • Profesor na master studiju za nastavni predmet Organizaciono ponašanje i Psihologija menadžmenta na Fakultetu za menadžment poslovnu ekonomiju u Travniku (2009-)
 • Predavač na Poslediplomskom studiju - modul Kineziologija na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo (2005-2010.)
 • Predavač na poslediplomskom studiju Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru na modulu Komunikologija (2008-2012)
 • Licencirani predavač Agencije Qualitas za teme iz oblasti socijalne psihologije: stres, komunikologija, menadžment
 • Predavač na Poslediplomskom studiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu (2007- 2008)
 • Predavač na Poslediplomskom studiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu (2007- 2008)
 • Član Radne grupe za izradu Izveštaja BiH o primjeni Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije (CERD) Ministarstva za ljudska prava i izbeglice BIH (2007 – 2009)
 • RAP – Regionalna savijetodavna komisija – Mostar, Banja Luka, Sarajevo u organizaciji RAK-a BIH (2007-2009)
 • Član Radne grupe za sadržaj DTT foruma pri RAK-u za uvođenje digitalne televizije u BIH (2007-2009)
 • Angažovana u svojstvu Stručnog savijetnika za psihološku analizu i primjenu programskih standarda u RAK-u za socijalnopsihološka istraživanja u oblasti komunikologije i medija (2007.-2009)
 • Profesor za nastavni predmet Metodologija psiholoških istraživanja Socijalna psihologija i poverena nastava za predmete Motivacija i emocije, Psihologija sporta i Psihologija komuniciranja na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu (2002-2007).
 • Profesor za nastavni predmet Pedagoška psihologija na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu (2004-2007).
 • Profesor za predmet Opća psihologija i Socijalna psihologija na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu (2004- 2007.)
 • Predavač na Poslediplomskom studiju "Razvoj pedagoške djelatnosti u procesu reformiranja škole" na modulima Socijalna psihologija i Metodologija psiholoških istraživanja Filozofski fakultet Srajevo - Odsjek za pedagogiju (2005-2008)
 • Docent za nastavni predmet Socijalna psihologija na Fakultetu političkih nauka, Sarajevo (2004-2005)
 • Docent za nastavni predmet Komunikacijske vještine na Pedagoškoj akademiji Sarajevo (2005-2006)
 • Profesor za nastavni predmet Poslovno i službeno komuniciranje na Fakultetu za javnu upravu, Sarajevo (2006-2007).
 • Predavač na DPO Odsjek Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (2005-2007).
 • Profesor za nastavne predmete Psihologija odgoja i obrazovanja, Psihologija sporta, Socijalna psihologija, Psihologija učenja, Metodologija psiholoških istraživanja, Povijest psihologije na Univerzitetu "Džemal Bijedić", na Nastavničkom fakultetu u Mostaru (2005- 2009)
 • Licencirani predavač iz oblasti psihologije sporta na UEFA programu za edukaciju trenera (1999-2005)
 • Član Komisije za sprovođenje Bolonjske konvencije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (2005-2007).
 • 2015
  Osnivač psihološkog savijetovališta "PsychoPractice", Sarajevo
 • 2012 – 2013
  Potpredsednik Skupštine KK "BOSNA"
 • 2011
  Sertificirani predavač Agencije za državnu službu BIH
 • 2010 – 2013
  Sportski psiholog u KK "BOSNA ASA BH TELEKOM"
 • 2010 – 2013
  Predsjednik Upravnog odbora JU TZ "KAMPUS" Rakovica Sarajevo
 • 2005- 2008
  Predavač na seminarima Agencije Qualitas i Fakulteta za javnu upravu Sarajevo
 • (2005 - )
  Predavač na seminarima Centra za edukaciju sudija i tužilaca
 • 2007 - 2008
  Stručni saradnik Košarkaške Udruge trenera Hrvatske
 • (2006 - )
  Osnivač porodičnog i bračnog psihološkog savijetovališta "TEENSA 2001" u Sarajevu,
 • 2001 - 2008
  Sportski psiholog TK "TEENSA 2001" Sarajevo
 • 1999 - 2007
  Sportski psiholog u NK "ŽELJEZNIČAR", KK "BOSNA", TK "TENIS PRO", TK "TENNSA 2001" i u FK "BUBAMARA".
 • 1995 - 1999
  • Asistent na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu na predmetima Opšta psihologija i Psihologija sporta,
  • Psiholog u TK "Trijumf" iz Novog Sada i TK "Novi Sad".
  • Psiholog odbojkaške reprezentacije Jugoslavije u pripremama za Svetsko prvenstvo u Japanu 1998 (osvojili srebrnu medalju).
  • Psiholog stonoteniske reprezentacije Jugoslavije, sezona 1998/1999
  • Psiholog u RK "Jugović" Kać, KK "Vojvodina" iz Novog Sada i sa HK "Vojvodina" iz Novog Sada.
 • 29.10.2018. Multifaktorski pristup izučavanju hroničnog stresa, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Beograd
 • 16.05.2015. 2. Internationale Sport Psychology Simposium, Hrvatsko psihološko društvo, Zagreb
 • 15.05.2015. Sport Psychology Workshop: Intervention Techniquea for 21st Century Sport and Exercise Psychologists, Kineziološki fakultet Zagreb
 • 15.05.2013. Međunarodna konferencija "Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u savremenim uslovima", Fakultet za kriminalistiku i sigurnosne studije, Sarajevo
 • 12.04.2013. SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE, "Nova uloga magistara farmacije u sistemu zdravstvene zaštite", Komora magistara farmacije Federacije BIH, Sarajevo
 • III DANI BOSANSKOHERCEGOVAČKOAMERIČKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI, BHAAA 3rd International Critical Care Seminar, Zenica 2011 October 13 and 14, 2011, Zenica, Bosna i Hercegovina Jasna Bajraktarević, Sarajevo-How to find a way to happiness and satisfaction
 • 4rd Days of BHAAAS in B&H / Dani BHAAAS u BiH – Sarajevo 2012. IV međunarodni simpozijum iz intenzivne medicine- Savremeni pristup problemima u intenzivnoj medicini Jasna Bajraktarević (Sarajevo, BiH): Team Communication: Road to professional satisfaction
 • 28.08.2012. "Psihologija komuniciranja u svijetlu jačanja povjerenja javnosti u policiju", Konferencija "Policija i medij", Sarajevo
 • 27.09.2010.Bajraktarević, J.,: "Operacionalizacija mobinga kao hipotetskog konstrukta i konstrukcija upitnika za potrebe istraživanja", 3.Međunarodna naučno-stručna konferencija na temu: "Uloga korporativnog menadžmenta u održivom razvoju i u razvoju savremenog turizma", Univerzitet u Travniku, Fakultet za menadžment I poslovnu ekonomiju, Neum
 • 1.11.2010. Predrasude i stereotipi – učenje o različitostima, Udruženje za pomoć dece sa posebnim potrebama, Pedagoški fakultet Sarajevo
 • 28.10.2010. "Psihološka zaštira svedoka ratnih zločina", Federalno tužilaštvo BIH, Neum
 • 16.09.2010. "Konferencija o sprečavanju nasilja na sportskim takmičenjima", Sarajevo
 • 2.-5.04.2009 Prvi evropski Kongres o Down sindromu u BIH, Sarajevo
 • 22.12. 2009. "Alkohol kao uzročnik saobraćajnih nezgoda" FMUP, Sarajevo
 • 19.11.2009. "Zaštita djece od neprimjerenih televizijskih sadržaja" Rak, Sarajevo
 • 12..11.2009. "Dani sigurnosti i zaštite" Međunarodni poslovni susreti, Skenderija, Sarajevo
 • 26.11.2008. Međunarodna konferencija na temu "Programski sadržaj u digitalnom emitovanju", Sarajevo
 • 22.05.2008. DTT forum, Međunarodna konferencija "Strategija prelaska na digitalno emitovanje u BIH", Sarajevo
 • 14.-18.05.2008. 27.Konferencija EPRE, Riga, Latvija
 • 26.09.2007, Konferencija za medije, prezentacija DTT Foruma Bosne i Hercegovine, Sarajevo
 • 20.09.2007, DTT Forum, Konferencija "Digitalno emitovanje u Bosni i Hercegovini" Sarajevo
 • 20.06.2006. Konferencija "Medijske slobode i pravo na privatnost" RAK, Media centar, Sarajevo
 • 24.08.2017. Emocije, Udruženje učitelja Kantona Sarajevo, Neum
 • 1.03.2017.Poslovna komunikacija, MEDIS, Dubrovnik
 • 23.01.2017. Psihologija u obrazovanju, Udruženje učitelja Kantona Sarajevo, Dubrovnik
 • 1.10.2016. Poslovna komunikacija, Masterclass, MEDIS, Budimpešta
 • 9.04.2016. Komunikacija. MEDIS, Jahorina
 • 13.10.2015.Poslovni konsalting, "Konzum", Jahorina
 • 10.10.2015. "Poslovna komunikacija" Institut internih revizora, Škola internih revizora, Sarajevo
 • 17.-20.06.2015. Poslovni konsalting Grawe group, seminari i radionice
 • 23.05.2015. Poslovna komunikacija" Institut internih revizora, Sarajevo
 • 20.05.2015. Stres, sagorevanje na poslu, mobing, Centar za edukaciju sudija i tužilaca, Sarajevo
 • 12.01.2015. Psihologija edukacijskog procesa, Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Kantona Sarajevo, Makarska
 • 27.03.2015. Poslovna komunikacija, REVSAR, Dubrovnik
 • 18.10.2014. Poslovna komunikacija" Institut internih revizora, Sarajevo
 • 9.11.2013. "Poslovna komunikacija" Institut internih revizora, Sarajevo
 • 24.i 31.10.2013. Komunikacija u kriznim situacijama, Granična policija, Sarajevo
 • 24.05.2012. "Psihologija uspeha u sveti preduzetništva"CEO KONFERENCIJA, Ekonomski fakultet Sarajevo
 • 23.04.2013. "Poslovna komunikacija" Institut internih revizora, Cavtat
 • 25.02.2013. TEDx, Sarajevo
 • 8.11.2012. "Poslovna komunikacija" Institut internih revizora, Sarajevo
 • 27.09.2012. "Komunikacija u zdravstvu" Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS-a Sarajevo, www.eZdravlje.info
 • 10.07.2012.ROCSHE AKADEMIJA, Komunikacija u zdravstvu, Sarajevo
 • 13.06.2012. . "Psihološki aspekt komunikacije" AKAZ, Klinički centar Zenica
 • 7.03.2012. "Psihološki aspekt komunikacije" AKAZ, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
 • Maj, 2011. ADS – Agencija za državnu službu – Edukacija uposlenika u javnoj upravi
 • 16.10.2010.: "Psihološka priprema igrača i trenera u košarci"III Međunarodni seminar "Uloga sporta u očuvanju zdravlja" Vlašić
 • 27.-29.2010. Psihološki aspekti pomoći svjedocima I svjedocima-žrtvama u predmetima ratnih zločina", Treće stručno savijetovanje tužilaca u BIH, Neum
 • 16.10.2010. "Psihološka priprema igrača i trenera u košarci" III Međunarodni seminar "Uloga sporta u očuvanju zdravlja" Vlašić
 • 27.-29.2010. Psihološki aspekti pomoći svjedocima I svjedocima-žrtvama u
 • 29.-31.01.2009. "Komunikacija sa strankama u državnoj upravi", seminar u organizaciji Fakulteta za javnu upravu Sarajevo, Dubrovnik
 • 4.02.2009. Analiza policijske odgovornosti, Forum glasnogovornika agencija za provođenje zakona: "Struktuiranje i profilizacija PR aktivnosti u policiji", AquaReumal Fojnica
 • 16-18.10.2009. II Međunarodni seminar "Uloga sporta u očuvanju zdravlja", Vlašić
 • 21.10.2009. Drugo stručno savijetovanje tužilaca Federacije Bosne I Hercegovine, Neum
 • 11.11.2009. Seminar KK KOŠ, "Psihološki aspekt treninga", izlagač i moderator, Sarajevo
 • 13-15.03.2008. "Komunikacija organa uprave i stranaka u upravnom postupku", FJU, Dubrovnik
 • 24.03.2008. Privredna komora, "Komunikacija organa uprave i stranaka u upravnom postupku", FJU, Sarajevo
 • 25.-28.2008. "Uspeh u sportu", Međunarodni seminar Udruge košarkaških trenera Hrvatske, Poreč
 • 25.-28.2008. "Vodič za košarkaške trenere", Međunarodni seminar Udruge košarkaških trenera Hrvatske, Poreč
 • 22.-24.08.2008. Seminar za košarkaške trenere, Košarkaški savez BIH, Sarajevo
 • 19.- 21.11.2008. "Mobing, stres i komunikacija", Fakultet za javnu upravu – FJU, Neum
 • 19.-20.12.2008. Seminar "Osnove teorije treninga", Psihološka priprema
 • 21-23.06.2007."Poslovno komuniciranje u javnom sektoru" Neum, FJU, Sarajevo
 • 27.-30.06. 2007. "Motivacija u sportu", Međunarodni seminar Udruge košarkaških trenera Hrvatske, Poreč
 • 25.-28.06.2007. "Psihološka priprema igrača", Međunarodni seminar Udruge košarkaških trenera Hrvatske, Poreč
 • 27.04.2007. Seminar za sudije i tužioce na temu "Djeca kao svjedoci i njihovi iskazi" organizacija Vijeća Evrope i CIDA, Sarajevo
 • 21.02.2006., "Stres Menadzment", Zenica, Agencija Qualitas
 • 28.03.2006. "Komunikacija u sudskoj praksi", Centar za edukaciju sudija i tužioca, Sarajevo
 • 29.03.2006. "Stres i načini suočavanja sa njim ", Centar za edukaciju sudija i tužioca, Sarajevo
 • 27.04.2006., "Tehnike rješavanje stresnih situacija", seminar u organizaciji Fakulteta za javnu upravu Sarajevo , Sarajevo
 • 14-16.09.2006."Efikasan administrativni uposlenik u javnoj upravi", seminar u organizaciji Fakulteta za javnu upravu Sarajevo, Sarajevo
 • 26-28.09.2005. "Poslovno ponašanje u administraciji", Neum ", Agencija Qualitas
 • 24.02.2018. ​Hotel Hills, InVent Medis
 • 20.02.2018.​ Hotel Radon Plaza, Com Trade
 • 23.02.2018. Hotel Vucko, Jahorina, Uniqa
 • Bajraktarević, J. (2015): Novi pogled na sport ili adrenalinska razlika: FIFA 15 ili sportski teren – izazov za psihologe, 2. Internationale Sport Psychology Simposium, Hrvatsko psihološko društvo, Zagreb, ISBN 978-953-317-038-1
 • Duvnjak, B., Bajraktarević, J. (2013): Connections using social networks and social intelligence of students - Original scientific paper, časopis Human Volume 3, Issue 2.,od 20-24str.
 • Hadžikadunić, A., Šuvalija, M., Bajraktarević, J. (2013): Značaj primjene motoričkih i psiholoških testova u selekciji ljudskih potencijala i resursa za potrebe policije, Međunarodna konferencija "Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u savremenim uslovima", Fakultet za kriminalistiku i sigurnosne studije, Sarajevo
 • Đedović, D.,Bajraktarević, F., Bajraktarević, J., Vuk, N., (2011): Faktorska analiza skale perfekcionizma kod sportskih menadžera u sportskim organizacijama sa područja hercegovačko-neretvanskog kantona" Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Treavniku Vol.3 broj 2, str.69-77 ISSN 1840-3999 Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernikus, EBSCO
 • Bajraktarević, J.,(2011):"Operacionalizacija mobinga kao hipotetskog konstrukta i konstrukcija upitnika za potrebe istraživanja", Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Treavniku Vol.3 broj 1, str.7-19 ISSN 1840-3999, Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernikus, EBSCO
 • Bajraktarević, J., Bajraktarevic, F.(2010): "Psihološki aspekt marketinga u reklamnim porukama i sublimirajuće delovanje na ličnost potrošača", Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Treavniku Vol.2broj 2, str.35-45 ISSN 1840-3999, Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernikus, EBSCO
 • Bajraktarević, J., Bajraktarevic, F.(2010): "Organizaciono ponašanje", Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Travniku Vol.2broj 2, str.93-101 ISSN 1840-3999, Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernikus, EBSCO
 • Bajraktarević, F., Bajraktarevic, J.(2010): "Upravljanje znanjem", Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Travniku Vol.2broj 2, str.131-141, ISSN 1840-3999, Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernikus, EBSCO
 • Bajraktarević, J.: (2010) "Psihološka priprema igrača i trenera u košarci "III Međunarodni seminar "Uloga sporta u očuvanju zdravlja" Vlašić, Zbornik radova
 • Bajraktarević, J.:(2009): Hiperaktivnost i poremećaj u ponašanju osoba sa Dowun sindromom, Prvi evropski Kongres o Down sindromu 2.-5.04.2009. u BIH, Knjiga rezimea, Sarajevo
 • Bajraktarević, J.,(2009): Latentne komunikološke implikacije u funkciji struktuiranja platforme za razvoj kvalitetnog komunikološkog modela u sportu", II Međunarodni seminar "Uloga sporta u očuvanju zdravlja", Zbornik pristiglih radova i sažetaka, SSSBK/KSB i Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, str.94-105.
 • Bajraktarević, J.(2009): "Uticaj televizije na djecu i maloljetnike iz ugla psihologije", "Zaštita djece od neprimjerenih televizijskih sadržaja" RAK, Sarajevo, www.rak.ba
 • Bajraktarević, J. (2008): Vodič za košarkaške trenere, Udruga košarkaških trenera, Međunarodni simpozij, Poreč
 • Bajraktarević, J. (2008): Uspeh u košarsci, Udruga košarkaških trenera, Međunarodni simpozij, Poreč
 • Bajraktarević,J.:"Psihologija sporta – vodič za trenere i sportiste" Sportekspert, Vol.I, No.2,2008., ISSN:1840-3638
 • Bajraktarević, F., Bajraktarević, J.(2008): "Uticaj psiholoških faktora na efikasnost menadžera u sportskim organizacijama", Sportekspert, Vol.I, No.2,2008., ISSN:1840-3638
 • Bajraktarević, J. (2007): Psihološka priprema košarkaša, Udruga košarkaških trenera, Međunarodni simpozij, Poreč
 • Bajraktarević, F., Bajraktarević, J. "Motiv sportskog postignuća kao faktor selekcije menadžera u sportu" Sportski Logos, BR.8/9 2007.ISSN 1512-875X
 • Bajraktarević, F., Bajraktarević, J.: "Procjena sportske uspešnost u funkciji menadžmenta u sportu" Sportski Logos, BR.8/9 2007. ISSN 1512-875X
 • Bajraktarević, F. Bajraktarević, J.: "Anksioznost i ekstraverzija kao odrednice uspešnog bavljenja sportom organizacijom sporta u BIH" Sportski Logos, BR.8/9 2007. ISSN 1512-875X
 • Bajraktarević, J. (2006): "Psihološki aspekti prevencije ozleda u sportu", Zbornik radova 4. godišnje međunarodne konferencije "Prevencija ozleda u sportu", Kondicijska priprema sportaša 2006, Zagreb, 24.-25.02.2006. (str.67-75), Kineziološki fakultet, Zagreb
 • Bajraktarević, J. (2005): "Psihološki aspekti oporavka tokom i nakon treninga", Zbornik radova 3. godišnje međunarodne konferencije "Oporavak u sportu", Kondicijska priprema sportaša 2005, Zagreb, 25.-26.02.2005. (str.133.-139), Kineziološki fakultet, Zagreb
 • Bajraktarević, J. (2005): Nove tendencije u psihologiji sporta, Zbornik radova I međunarodnog simpozijuma "Nove tehnologije u sportu" april 2005., Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 • Bajraktarević, J. (2005):"De Melov orao", Kondicijski trening, volumen 3 broj 2, ISSN 1334-2991, 78-79
 • Bajraktarević, J. (2004):"NE MOGU" - psihološke implikacije i konotativno značenje za trenažni proces", Kondicijski trening 2 (2) ISSN 1334-2991, 65-68
 • Bajraktarević, J. (2003): Anksioznost kao karakteristika predstartnog stanja, Savremeni sport, br.1-2, str.20, UDK 796, ISSN 1512-8342, Banja Luka,
 • Bajraktarević, J. (2003): Ispitni materijal, Metodologija psiholoških istraživanja, skripta, Filozofski fakultet, Sarajevo.
 • Bajraktarević, J. (2000): Psihološka priprema nogometaša, BILTEN, Glasilo nogometnog saveza BIH, Godina V, Vanredni broj.
 • Ignjatović, I., Karanjac, J. (1998): Neka pitanja i neka nagađanja u opštoj teoriji anksioznosti, Knjiga rezimea 46. Sabora Psihologa Srbije 1998., saopštenje na naučno - stručnom skupu u Aranđelovcu, Društvo psihologa Srbije, Beograd 79str.
 • Mitrović, D., Karanjac, J. (1998): Relacije čestica skale CORAM i skraćene S-R skale "LED", Knjiga rezimea 46. Sabora Psihologa Srbije 1998., saopštenje na naučno - stručnom skupu u Aranđelovcu, Društvo psihologa Srbije, Beograd 88 str.
 • Trogrlić, A., Karanjac, J. (1998): Relacije ajtema skraćene S-R skale "BEG" i upitnika CORAM, Knjiga rezimea 46. Sabora Psihologa Srbije 1998., saopštenje na naučno - stručnom skupu u Aranđelovcu, Društvo psihologa Srbije, Beograd 81 str.
 • Dunđerović,R.,Lazarević,Lj.Karanjac,J.(1998): Primer psihodijagnostikovanja osobina sportista sa ciljem obavljanja dugoročnije psihološke pripreme, Knjiga rezimea, FIS komunikacije, Niš.
 • Dunđerović, R. Karanjac, J. (1998): Factor of their opinion about the teacher of phisical education, 6th International Congress of Physical Education and Sport, Komotini, Greece,
 • Dunđerović, R., Karanjac, J. (1998): Psihološki faktori koji izazivaju stres u sportskim situacijama, Knjiga rezimea, Međunarodni simpozijum FIS komunikacije, Niš.
 • Dundjerović, R., Karanjac, J., (1998): Personal traits of the pupil as determinants of their perception of the teacher of physical education, International Congress of Physical Education and Sport, Komotini, Greece, Karanjac, J.,(1996): Kanoničke relacije indikatora Fromovog konstrukta produktivnog karaktera i skale paranoidne vaspitne klime (skala FROMET), 44. Naučno stručni skup psihologa Srbije SABOR 1996.Knjiga rezimea, Društvo psihologa Srbije, Vrnjačka Banja, str. 43-43.
 • Dunđerović, R., Kalajdžić, D., Karanjac, J., (1996): Pokušaj projektovanja modela protokola za posmatranje trenažnih efekata u sferi psihološke pripremljenosti sportske ekipe, Godišnjak 8, Fakultet fizičke kultre, Beograd, str. 130-136. Hubert, I., Karanjac, J., Vasić, A., (1996): Odnosi fiksacije libida merenih upitnikom FR-3 i dimenzija ličnosti merenih testom MK-241, u Genc, L., Ignjatović, I., piredili, Ličnost u višekulturnom društvu, Vol. 3, 154-167 str.
 • Mr Mirjana Franceško i Jasna Karanjac: Bibliografija "Zbornika radova Institta za Pedagogiju, Zbornik sveska deseta, Odsk za Pedgogiju i Odsek za Psihologiju, Novi Sad, 1994. Str 115-125.
 • Bajraktarevic, J., (2015): Mentalno zdravlje, Štamparija Avery, Sarajevo ISBN 978-9958-0951-6-0 COBISS.BH-ID 21721350
 • Bajraktarevic, J., (2014): Psihologija menadžmenta, Štamparija Avery, Sarajevo ISBN 978-9958-0951-5-3 COBISS.BH-ID 21721350
 • Bajraktarevic, J., (2014): Stres menadžment, Štamparija Avery, Sarajevo ISBN 978-9958-0951-4-6 COBISS. BH-ID 21268230
 • Bajraktarević, J., Bajraktarević, F., Solaković, Š. (2013): Organizaciono ponašanje, Štamparija Avery, Sarajevo ISBN 978-9958-0951-3-9 COBISS. BH-ID 20722694
 • Bajraktarević, J., (2013): Psihologija edukacijskog procesa, Štmparija Avery, Sarajevo ISBN 978-9958-0951-2-2 COBISS.BH-ID 20524806
 • Bajraktarević, J., (2013): Opća psihologija, Štamparija Avery, Sarajevo, ISBN 978-9958-0951-1-5 COBISS.BH-ID 20419334
 • Bajraktarević, J.(2012): Psihologija sporta - teorija i empirija, Univerzitetski udžbenik, Štamparija Fojnica, d.o.o. Fojniica, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje ISBN 978-9958-17-013-3 COBISS.BH-ID 19490310
 • Bajraktarević, J.(2012): Psihološka priprema sportista, Univerzitetski udžbenik, Štamparija Fojnica, d.o.o. Fojniica, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje ISBN 978-9958-17-012-6, COBISS.BH-ID 19479814
 • Bajraktarević, J: (2011): Humanost i znanje, JU Terapijska zajednica Kampus, Dobra knjiga, d.o.o. Sarajevo (monografija, koautor hrestomatije), ISBN 978-9958-27-013-0 COBISS.BH-ID 18863366
 • Bajraktarević, J.(2004): Tjelesna kultura za 1. i 2. razred osnovne škole, udžbenik, Sarajevo Publishing, Sarajevo ISBN 9958-21-338-9 COBISS. BH –ID 13427462
 • Bajraktarević, J.(2004): Tjelesna kultura za 3. i 4. razred osnovne škole, udžbenik, Sarajevo Publishing, Sarajevo ISBN 9958-21-339-7 COBISS. BH –ID 13427974
 • Bajraktarević, J.(2003): Tjelesna kultura od 5.do 8. razreda osnovne škole, udžbenik, Sarajevo Publishing, Sarajevo ISBN 9958-21-261-7 COBISS. BH –ID 12240390
 • Bajraktarević, J.(2009): "Komunikacija sa strankama u državnoj upravi", izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo
 • Bajraktarević, J.(2008): "Komunikacija organa uprave i stranaka u upravnom postupku", izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo
 • Bajraktarević, J.(2008): "Poslovno komuniciranje u javnom sektoru II", izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo
 • Bajraktarević, J.(2008): "Mobing, stres i komunikacija", izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo
 • Bajraktarević, J.(2007): "Poslovno komuniciranje u javnom sektoru", izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo
 • Bajraktarević, J.(2006): "Stres Menadzment", izdavač Agencija Qualitas, Sarajevo
 • Bajraktarević, J.(2006): "Komunikacija u sudskoj praksi", izdavač Agencija Qualitas, Sarajevo
 • Bajraktarević, J.(2006): "Stres i načini suočavanja sa njim", izdavač Agencija Qualitas, Sarajevo
 • Bajraktarević, J.(2006): "Efikasan administrativni uposlenik u javnoj upravi", izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo
 • Bajraktarević, J.(2006): "Tehnike rješavanje stresnih situacija", izdavač Fakultet za javnu upravu, Sarajevo
 • Bajraktarević, J.(2005): "Poslovno ponašanje u administraciji", izdavač Agencija Qualitas, Sarajevo