Neurofeedback

Neurofeedback je funkcionalan alat u složenom psihoterapijskom procesu retraumatizacije i reintegracije ljudske psihe. U trenucima kada klijentu treba energija za restruktuiranje kognitivnih distorzija nastalih tokom života, neurofeedback se pojavljuje kao nova, jednostavna i efikasna metoda kojom klijent ubrzava sopstvenu promjenu i upušta se u reorganizaciju, najčešće habitualnih algoritama, usvojenih tokom života, koji su ga učinili nefunkcionalnim i neproduktivnim. Svjesnost o mogućoj promjeni, snaga da je izvede do kraja, autentičnost emocija i njihova stabilnost su nov pogled na sopstvenu individualnost i ujedno platforma za jedan nov i drugačiji potencijal koji većini klijenata vraća osjećaj kontrole nad vlastitim životom i samopouzdanje da na nov način sagledavaju iste stvari.

Pročitaj više

Psihološko savjetovanje

Psihološko savjetovanje, psihološki konsalting ili psihoterapija su sinonimi za figurativno sređivanje "mentalnog ormana" u kojem se nalazi riznica naših potrebnih i nepotrebnih sijećanja, iluzija, razmišljanja, nadanja, očekivanja, predikcija, predrasuda i niz kognitivnih distorzija koji su doprinijeli da se u jednom momentu naš "mentalni orman" raspadne. Tada je potrebno uložiti energiju, odvojiti potrebno od nepotrebnog - nepotrebno baciti a potrebno staviti u funkciju stvaranja novih i drugačijih perceptivnih algoritama razmišljanja i ponašanja.

Pročitaj više

Fenomeni

Fenomeni su priča o nama, o našim strahovima, nadanjima, očekivanjima, zabludama i maskama koje stavljamo na lice, pokušavajući da budemo ono što mislimo da je na tržištu ljudskih duša – najtraženije. Između onoga što suštinski jesmo i očekivanja kakvi bismo željeli da budemo, nižu se naše svjesne i nesvjesne uloge, koje nam nijansiraju život i određuju nas same.

Depresija, bijes, ljubav, mržnja, zavist, prevara, licemjerstvo, kompleksi, sve su to teme kroz koje će gledaoci proći zajedno sa eminentnim gostima iz svijeta nauke, kulture, umjetnosti i politike.

PsychoPractice - Psihološko savjetovalište

Psihoterapija je osvetljavanje mentalnog lavirinta individue, pri čemu psihoterapeut dozira svijetlo a klijent sam, jačanjem i mijenjanjem sopstvenih adaptacijskih mehanizama, otkriva izlaze, savladavajući emocionalne i kognitivne prepreke koje su ga do tada sputavale da to i sam učini.

Život je nepregledan niz mečeva sa dobro uvježbanim sparing partnerom. Nekada pobjedi on, nekada mi. ali u toj "igri" jačamo, stičemo iskustvo i mudrost, da bi smo jednog dana umjeli da uživamo u miru, u mentalnoj i duhovnoj ravnoteži koju smo izgradili u sebi. oni koji kroz život prolaze boreći se, umiju da prepoznaju sreću i zadovoljstvo i da ih zadrže.

Samo su neizlječiva bolest i smrt dragih ljudi problemi. Ostalo su izazovi. Naučite da ih prihvatite, prepoznate i pobijedite. Tako ćete osjetiti život. A život vrijedi živjeti jer je to najveći poklon koji nam je priroda podarila. I kad se okrenemo iza sebe ili pogledamo ispred, uvijek postoji neko zbog koga znamo, moramo, umijemo i možemo da se podignemo iz pepela i krenemo dalje. To je magija ljudske psihe i nesalomivosti čovjeka.

Knjige i publikacije

 • Druga knjiga iz Edicije "Poslovna Psihologija" namjenjena je kako studentima edukacijskih nauka i edokatorima tako i roditeljima, sa ciljem pravilnog struktuiranja individue od najranijih dana i podizanja na viši nivo značaja psihološko-pedagoške prakses u radu sa djecom i odraslima.

Psihologija edukacijskog procesa

 • Stres, anksioznost, depresija i frsutracija su nezaobilazna terminologija svakodnevne komunikacije. Stil života rijetko biramo, po pravilu nam je nametnut, prihvatamo ga, slijepo prateći korake koje i sami nesvjesno ubrzavamo težeći nečemu.

Stres menadžment

 • Udžbenik mentalno zdravlje obrađuje aktuelnu problematiku savremenog društva i prati istraživačke tendencije Svjetske zdravstvene organizacije sa ciljem edukacije, prevencije i promocije zdravih stilova života.

Mentalno zdravlje

 • Menadžment kao interdisci-plinarna nauka već decenijama unazad predstavlja okosnicu reformi u savremenim ekonomskim trendovima. Nikada se više stvari za manje vremena nije promjenilo, kako u samom ponašanju svih konzumenata upravljačkog procesa, tako i u kognitivnom, konativnom...

Psihološke kompetencije u menedžmentu

Predgovor

Udžbenik Mentalno zdravlje obrađuje aktuelnu problematiku savremnenog društva i prati istraživačke tendencije Svjetske zdravstvene organizacije sa ciljem edukacije, prevencije i promocije zdravih stilova života. Namenjena je studentima društvenih, humanističkih i medicinskih nauka i onima koji u svom socijalno interaktivnom odnosu sa okolinom promovišu multidisciplinarni pristup tretiranju psihipatoloških pojava. Obzirom, da se ova knjiga bavi mentalnim zdravljem a ne eksplicitno svim poremećajima ponašanja, u narednim poglavljima će biti objašnjeni samo najfrekventniji poremećaji i bolesti čija je prevalencija u opštoj populaciji značajna, a sa ciljem da se znanja o njima približe kako studentima, tako i onima kojima to nije primarna stručna i naučna odrednica, čime se u mnogome doprinosi generalnom podizanju svijesti o mentalnom zdravlju.

Sadržaj
 • STRES
 • KLASIFIKACIJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA
 • UZORCI NASTANKA PSIHIČKIH POREMEĆAJA
  • Lječenje psihičkih poremećaja
  • SHIZOFRENIJA
  • Dijagnosticiranje shizofrenije
  • Liječenje shizofrenije
 • POREMEĆAJI PONAŠANJA U ISHRANI
  • Anoreksija nervoza
  • Bulimija nervoza
  • Komplusivno prejedanje
 • POREMEĆAJI SPAVANJA
 • POREMEĆAJI LIČNOSTI
 • POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA –DEPRESIJA
  • Depresija kod djece
  • Depresija u trudnoći
  • Depresija i alkoholizam
 • PSIHOLOŠKI ASPEKTI SUICIDA
  • Samoubistvo kao poruka
 • PSIHOTERAPIJA
 • PORODICA
 • NARKOMANIJA
  • Rizične grupe
  • Liječenje ovisnika
 • ALKOHOLIZAM
 • MALOLJETNIČKA DELIKVENCIJA
  • Ličnost mladih delikvenata
  • Prevencija maloljetničke delikvencije
Sadržaj
 • NASILJE
  • Porodično nasilje
  • Nasilje nad djecom
  • Nasilje nad ženama
  • Mobing
 • ULOGA ŠKOLE U PSIHOSOCIJALNOM RAZVOJU DJETETA
  • Školski neuspjeh
  • Značaj samopoštovanja i slike o sebi
  • Psihosocijalna klima škole
 • ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU
  • Djeca sa smetanjama u razvoju
  • Razvojni poremećaji u trudnoći
  • Klinička slika mentalne zaostalosti
 • POZITIVNA PSIHOLOGIJA
  • Sreća
Predgovor

Proces edukacije je kompleksan, dugotrajan i formatirajući koncept jednog društva. Kao takav, kroz sve epohe je doživljavao fluktuirajuće promjene i u skladu sa historijskim postavkama pozitivno i negativno djelovao na svijest i razvoj integrisane ličnosti. Proces obrazovanja, sa svim svojim pratećim elementima, za svako društvo je progresivni nosilac promjena koji diktira tendenciju razvoja tog društva. Međutim, savremeni tokovi civilizacije, brzina i tempo života i zahtjevi naučne progresije u mnogima državama, pogotovo onim u tranziciji, donose jedan novi pristup razvoju obrazovanja, koji osim pozitivnog ima i svoje negativne konotacije koje se neumitno odražavaju na ličnost mladog čovjeka. Obrazovanje je u ovakvim sistemima direktno i indirektno podvrgnuto ekonomskim i političkim utjecajima, zbog čega je njegova implementacija u kolektivnu svijest otežana, a individualno iskustvo dobija širi društveni značaj i ostavlja prostor mediokritetkoj inkorporaciji u sve sfere društva. Nikada nije bilo teže biti učenik, učitelj u najširem smislu, niti roditelj djece koja pokušavaju da upravo kroz edukacijske procese, ostvare svoje maksimalne potencijale i doprinesu dobrobiti šire društvene zajednice. Između naučnih činjenica, stručne aplikativnosti, logičke intencije i sveopće kreativnosti, često stoje nepremostive prepreke diktirane individualnim sklopom ličnosti koja obrazovanje shvata na sebi svojstven način. U vremenu u kojem je opći sistem vrijednosti poremećen, makijavelizam preuzeo kormilo koncipiranja individue, razlika između „biti ili imati“ postala marginalna a pojedinac izgubio smisao svog postojanja, obrazovanje je postalo tek jedna od društvenih djelatnosti a ne, kao što bi trebalo da bude, okosnica prosperiteta svakog društva. Takav sistem zbunjujuće djeluje i na edukatore i na konzumente cjeloživotnog učenja gdje sa jedne strane imamo prioritet stvaranja kvalitetne akademske zajednice, a sa druge strane nipodaštavanje te zajednice od strane novog sistema vrijednosti koji je često u koliziji sa kompetentnošću i značajem koje znanje kao univerzalna ljudska kategorija treba i mora imati. Zbog svega navedenog, javila se potreba za strukturiranjem jednog ovakvog udžbenika koji bi izdvojio elementarne i osnovne korake edukacijskog procesa i time vratio na početak standardni sistem vrijednosti koji pruža sigurnost i vraća vjeru u neophodnost obrazovanja kao stepenice ka napretku društva.

Udžbenik je oblikovan pitanjima koje akteri edukacijskog procesa najčešće postavljaju tražeći pravi put ka formiranju zdrave ličnosti i zdravog društva u najširem smislu. Korištena literatura je ujedno i preporuka za dalje čitanje svakom studentu u procesu obučavanja, specifična prije svega jer je lako dostupna i što pruža dalju nadgradnju nakon savladavanja elementarnih koraka na dugotrajnom putu traganja za pravim sistemima vrijednosti.

Namijenjena je kako studentima edukacijskih nauka i edukatorima tako i roditeljima sa ciljem da se ličnost od najranijih dana pravilno oblikuje i da se na viši nivo podigne značaj psihološko-pedagoške prakse u radu sa djecom i odraslima. Pisana je u formi udžbenika i priručnika koji bi budućim učiteljima, u najširem smislu riječi „učitelj“, dao neophodna uputstva i ojačao proces donošenja odluka u delikatnim situacijama.

Osnovni cilj udžbenika je akceptirati značaj uloge učitelja za razvoj jednog društva i vraćanje dostojanstva jednoj od najljepših profesija bez koje nijedan čovjek na planeti ne bi mogao da krene na težak put upoznavanja i ostvarivanja sebe.

Sadržaj
 • PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA
 • METODE ISTRAŽIVANJA U OBRAZOVANJU
 • TEORIJE LIČNOSTI U FUNKCIJI EDUKACIJSKOG PROCESA
 • UČENJE
  • Pojave koje prate učenje
  • Racionalna organizacija učenja
  • Temeljne metode učenja
  • Metode poučavanja i teorije učenja
 • BRZO ČITANJE I RAZUMIJEVANJE
 • PAMĆENJE I ZABORAVLJANJE
  • Poremećaji pamćenja
 • MENMOTEHNIKE
 • INTELIGENCIJA
  • Inteligenicija i škola
 • KREATIVNOST I NADARENOST
 • MOTIVACIJA U NASTAVNOM PROCESU
  • Motivacija učenika
  • Ličnost nastavnika
 • UČENICI SA POSEBNIM POTREBAMA
 • HIPERAKTIVNOST I POREMEĆAJ PAŽNJE – ADHD
  • Savjeti za roditelje
  • Savjeti za edukatore
 • STRES U EDUKACIJSKOM PROCESU
  • Sres kod djece i adolescenata
  • Ponašanje djece koja su pod stresom
 • SOCIJALNA INTERAKCIJA U NASTAVNOM PROCESU
  • Autokratsko vođenje
  • Demokratsko vođenje
  • Očekivanje uspjeha ili neuspjeha
  • Kako povećati motivaciju za učenjem
 • UPRAVLJANJE RAZREDOM I ORGANIZACIJA NASTAVE
  • Saradnja sa roditeljima
  • Timski rad u odgojno-obrazovnim ustanovama
 • PORODICA
Predgovor

Menadžment kao interdisiplinarna nauka već decenijama unazad predstavlja okosnicu reformi u savremenim ekonomskim trendovima. Nikada se više stvari za manje vremena nije promjenilo, kako u samom ponašanju svih konzumenata upravljačkog procesa, tako i u kognitivnom, konativnom i emotivnom odnosu individuei zahtjeva posla koji se pred nju postavljaju. Tranzitivne promjene u društvu, globalizacija i centralizacija kapitala, raslojavanje postojećih socijetete, tek su neki od mnoštva konstruktivnih i desktruktivnih tendencija koje dominiraju modernim korporacijskim sistemima. Zbog svega ovoga psihologija postaje nezamjenjiv i dominantan kompas u lavirintu različitih tokova kapitala bez kojeg bi se svaki menadžer lako izgubio.

Knjiga "Psihologija menadžmenta" je kompilacija edukativnih sadržaja, osnovnih pravila konsaltinga i jednostavnih preporuka za sprovođenje i ostvarivanje uspješnog upravljačkog procesa. Bavi se osnovnim psihološkim segmentima u menadžmentu - komunikacijom, poslovnim pregovaranjem, timovima, stresom, mobingom, sagorijevanjem na poslu, konfliktima, motivacijom i emocijama u poslu, pa sve do poslovnog bontona. Pisana je sa ciljem da, još jednom, akcentira značaj znanja, vještina i rada na samom sebi što je, apriori, zadatak svakog menadžera.

Koliko god me trenutna stvarnost demantovala, odgovorno tvrdim da dolazi vrijeme u kojem će znanje i aplikativno obrazovanje imati opšti individualni i durštveni značaj i neće zavisiti od političkog i/ili nepotističkog uticaja. Nauka, tehnologija i menadžment velikom brzinom idu naprijed, a sa sobom vode samo one koji su spremni na promjene, spremni na učenje i razvoj spostvanih vještina i potencijala, one kojima je moć potrebna, ne da bi ostvarili svoje interese, već da bi, prevashodno, dali doprinos sveopštoj produktivnosti i društvenoj odgovornosti ostvarujući time maksimum i za sebe.

Moć bez morala nikada nije bila dugog vijeka, a vrijeme bahatih direktora, vođa i menedžera, čije je samopouzdanje mnogo veće od znanja i kometencija koje imaju, neminovno prolazi. Zato uđite u svijet znanja, nauke, empatije i prosperiteta, ne plašite se promjena i energije koju treba da uložite da bi di promjene došlo i počnite svoj poslovni dan vjerom u uspijeh na koji svaki čovjek, samim tim što je došao na ovaj svijet, ima poptuno pravo.

Sadržaj
 • LIDERSTVO I MENADŽMENT
  • Tipovi ličnosti i menadžment
 • PSIHOLOGIJA PROMJENA U MENADŽMENTU
 • KOMPETENCIJA I RAZVOJ KADROVA
 • KOMUNIKACIJA MENADŽERA
 • KONFLIKTI U POSLOVNIM ORGANIZACIJAMA
 • PSIHOLOGIJA RADNIH GRUPA I TIMOVA
 • MENADŽMENT U SPORTU
 • PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI MARKETINGA U MENADŽMENTU
 • POSLOVNA ETIKA
 • KAKO SE PIŠE BIOGRAFIJA (CV)
Predgovor

Stres, anksioznost, depresija i frustracija su nezaobilazna terminologija svakodnevne komunikacije. Stil života rijetko biramo, po pravilu nam je nametnut, prihvatamo ga, slijepo prateći korake koje i sami nesvjesno ubrzavamo težeći nečemu. U toj brzini ne primjećujemo da stvaramo sve veći jaz između potreba, očekivanja i želja. Izjednačavamo ova tri pojma ne ostavljajući vrijeme za razmišljanje šta je naša istinska neophodnost, a šta udovoljavanje konformizmu koji oblikuje svijet oko nas a ne mi sami. Iako svjesni ove činjenice, ne činimo gotovo ništa da siđemo sa tog roller coastera već sa jednog brzo tražimo novi kao da se plašimo da jednog dana, slučajno, ponovo, ne pronađemo nekad doživljeni i davno zaboravljeni mir. Naviknuti na stres i život sa povišenim adrenalinom ubrzavamo do tačke kada nas sopstveni organizam, iznenada, zaustavi. Neki imaju sreće da budu samo opomenuti, a za neke je ta tačka početak kraja.

Sve navedeno je posljedica nemogućnosti da u sve težim životnim okolnostima donesemo važne odluke. Vrijeme provedeno do njenog donošenja je upravo proporcionalno stepenu našeg psihosomatskog kolapsa – što je ono duže, to su posljedice i patologije veće. Da bismo donijeli odluke, a svakoga dana se nađemo bar pred jednom, moramo da prepoznamo simptomatologiju stresa i njegov manifestni i latentni ulazak u naš život. Tek smo nakon toga spremni za promjene, predviđanje potencijalnih zamki i njihovo vješto izbegavanje.

Suočavanje sa stresom počinje upoznavanjem onoga što on suštinski predstavlja, od osnovnog značenja do preporuka za prevazilaženje kao i upoznavanjem sopstvenih kognitivnih obrazaca koji diktiraju disfunkcionalno ponašanje gradeći platformu za psihosomatsku insuficijentnost.

Ova knjiga je još jedan pokušaj savladavanja najvećeg neprijatelja današnjice i potraga za mentalnom ravnotežom, u nama neophodnom, da bismo osjetili zadovoljstvo sobom.

Sadržaj
 • POJAM I DEFINICIJA STRESA
  • Osobine ličnosti kao moderatori stresa
  • Stres u djetinjstvu i mladosti
  • Anskioznost u ispitnim situacijama
 • STRES PROUZROKOVAN POSLOM
  • Burnout-sagorijevanje na poslu
  • Radoholizam
  • Stres kod menadžera
 • MOBING
 • FRUSTRACIJA KAO UZROČNIK STRESA
  • Konflikt kao izvor frustracije
  • Prilagođavanje ličnosti
 • ANKSIOZNOST KAO UZROK I POSLJEDICA STRESA
  • Anksioznost kao stanje ili osobina ličnosti
  • Anksiozni poremećaji
 • STRES U STARENJE
 • UPRAVLJANJE STRESOM –STRES MENADŽMENT
  • Psihoanaliza i psihoanalitički orijentisana psihoterapija
  • Kognitivni psihoterapijski proces
 • ANALIZA ŽIVOTNIH UVJERENJA KAO METOD UPRAVLJANJA STRESOM
 • UPITNIK ZA INTEROSPEKTIVNU ANALIZU

Kontakt

Adresa:
Nusreta Fazlibegovića 58,
Sarajevo 71000
Telefon:
+387 61 480 569
+387 ‎33 860 185